UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Chemia fizyczna. T. 1. Podstawy fenomenologiczne


Chemia fizyczna. T. 1. Podstawy fenomenologiczne
  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
638
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007 - wyd. VI
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Od wielu lat podręcznik znany i uznawany za standard na wielu uczelniach. Poprowadzono w nim spójny i jednolity wykład chemii fizycznej, który opiera się na termodynamice oraz mechanice kwantowej. Od czasu pierwszego wydania zaszło jednak wiele zmian w zakresie zjawisk i metod fizykochemicznych i dlatego grono specjalistów ? uczniów profesorów Pigonia i Ruziewicza ? podjęło się dokonania niezbędnych uzupełnień i aktualizacji podręcznika, aby mógł on nadal pełnić rolę podstawowego kompendium wiedzy z tej dziedziny.

Podstawowe zmiany, których dokonano w nowym wydaniu to: 
? dołączenie odniesień do najnowszych osiągnięć i zjawisk w dziedzinie chemii fizycznej, m.in. w zakresie metod analitycznych i badawczych, zastosowań, powstawania i stabilności struktur biologicznych, 
? dostosowanie do obowiązującej nomenklatury fizykochemicznej, 
? reorganizacja treści podręcznika i wzbogacenie jej dodatkowymi paragrafami i materiałem ilustracyjnym.

Spis treści:

Przedmowa 
Wstęp

1. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA 
1.1. Pojęcia podstawowe 
1.2 Pierwsza zasada termodynamiki 
1.2.1. Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki 
1.2.2. Praca 
1.2.3. Energ i a wewnętrzna 
1.3. Podstawy termochemii 
1.3.1. Ciepło reakcji w stałej objętości i pod stałym ciśnieniem; entalpia 
1.3.2. Związek między Cp a Cv oraz między ?Hr a ?Ur 
1.3.3. Zależność ciepła reakcji od ciśnienia (objętości) i od temperatury 
1.3.4. Prawo Hessa. Standardowe ciepło reakcji 
1.3.5. Doświadczalne metody wyznaczania ciepła reakcji 
1.4. Druga zasada termodynamiki 
1.4.1. Procesy odwracalne i nieodwracalne 
1.4.2. Entropia 
1.4.3. Energia swobodna i entalpia swobodna 
1.4.4. Produkcja entropii w reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne 
1.4.5. Związki między funkcjami termodynamicznymi 
1.5. Statyka chemiczna 
1.5.1. Układy otwarte. Potencjał chemiczny 
1.5.2. Potencjał chemiczny i powinowactwo. Równowaga chemiczna i fazowa 
1.5.3. Funkcje termodynamiczne gazu doskonałego 
1.5.4. Roztwory doskonałe i idealne 
1.5.5. Prawo działania mas 
1.5.6. Zależność stałych równowagi od temperatury i ciśnienia. Reguła przekory  1.5.7. Roztwory rzeczywiste 
1.5.8. Powinowactwo standardowe i stała równowagi 
1.5.9. Twierdzenie Nernsta?Plancka 
1.5.10. Obliczanie wartości standardowego powinowactwa i stałej równowagi reakcji 
1.5.11. Obliczanie stężeń reagentów w stanie równowagi

2. UKŁADY JEDNOSKŁADNIKOWE: GAZY I FAZY SKONDENSOWANE 
2.1. Teoria kinetyczna gazów 
2.1.1. Rozkład prędkości cząsteczek gazu 
2.1.2. Równanie stanu gazu 
2.1.3. Molowa pojemność cieplna gazu doskonałego 
2.1.4. Zderzenia cząsteczek gazu 
2.2. Gazy rzeczywiste 
2.2.1. Właściwości gazów rzeczywistych ? gaz van der Waalsa 
2.2.2. Równania stanu gazów rzeczywistych 
2.2.3. Skraplanie gazów i zjawiska krytyczne 
2.2.4. Zredukowane równanie stanu. Teoremat o stanach odpowiadających sobie 
2.2.5. Współczynniki lotności 
2.2.6. Funkcje termodynamiczne gazów rzeczywistych 
2.3. Fazy skondensowane 
2.3.1. Funkcja rozkładu w fazach skondensowanych 
2.3.2. Stan ciekły 
2.3.3. Równania stanu cieczy 
2.4. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych 
2.4.1. Przemiany fazowe pierwszego i drugiego rodzaju 
2.4.2. Prawo Clausiusa?Clapeyrona 
2.4.3. Wykresy fazowe układów jednoskładnikowych 
2.4.4. Przemiany monotropowe i enancjotropowe

3. RÓWNOWAGI FAZOWE W UKŁADACH WIELOSKŁADNIKOWYCH 
3.1. Reguła faz Gibbsa 
3.1.1. Stopnie swobody 
3.1.2. Składniki niezależne 
3.1.3. Prawo przesunięć równowagi 
3.2. Układy dwuskładnikowe 
3.2.1. Rozpuszczalność wzajemna dwóch cieczy 
3.2.2. Prężność pary nasyconej nad roztworem. Prawo Raoulta i prawo Henry?ego 
3.2.3. Skład pary nad roztworem. Destylacja izotermiczna i izobaryczna 
3.2.4. Azeotropia 
3.2.5. Heteroazeotropia i heterozeotropia 
3.2.6. Rozpuszczalność gazów w cieczach 
3.2.7. Równowaga cieczy i fazy stałej w układzie dwuskładnikowym 
3.3. Zjawiska osmotyczne w układach dwuskładnikowych 
3.3.1. Ebuliometria i kriometria 
3.3.2. Ciśnienie osmotyczme roztworu 
3.4. Układy trójskładnikowe 
3.4.1. Trójkąt stężeń Gibbsa 
3.4.2. Rozpuszczalność wzajemna trzech cieczy 
3.4.3. Prawo podziału Nernsta 
3.4.4. Równowagi między fazami ciekłymi i stałymi 
3.5. Współczynniki aktywności składnika w roztworze 
3.6. Kinetyka i mechanizm przemian fazowych

4. FAZY POWIERZCHNIOWE I UKŁADY DYSPERSYJNE 
4.1. Molekularna struktura warstwy powierzchniowej 
4.2. Adsorpcja 
4.2.1. Adsorpcja fizyczna i chemiczna 
4.2.2. Izoterma adsorpcji Langmuira 
4.2.3. Izotermy adsorpcji w układach rzeczywistych 
4.2.4. Adsorpcja w materiałach porowatych 
4.2.5. Zastosowania 
4.3. Zjawiska powierzchniowe w fazach jednoskładnikowych 
4.3.1. Termodynamika fazy powierzchniowej 
4.3.2. Ciśnienie pęcherzykowe 
4.3.3. Prężność pary nad zakrzywioną powierzchnią 
4.3.4. Napięcie powierzchniowe czystych cieczy 
4.3.5. Napięcie międzyfazowe. Praca adhezji, kąt zwilżania 
4.3.6. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego 
4.4. Zjawiska powierzchniowe w roztworach 
4.4.1. Napięcie powierzchniowe roztworów. Równanie Szyszkowskiego 
4.4.2. Równanie adsorpcji Gibbsa i równanie stanu gazu dwuwymiarowego 
4.4.3. Adsorpcja z roztworów 
4.5. Struktura warstw powierzchniowych 
4.5.1. Warstwy monomolekularne na powierzchniach ciekłych 
4.5.2. Materiały do otrzymywania warstw Langmuira 
4.5.3. Otrzymywanie i właściwości warstw Langmuira?Blodgett 
4.5.4. Samoorganizujące się warstwy molekularne 
4.6. Procesy agregacji w układach wielofazowych 
4.7. Układy dyspersyjne 
4.7.1. Klasyfikacja układów dyspersyjnych 
4.7.2. Metody otrzymywania układów dyspersyjnych 
4.7.3. Trwałość układów dyspersyjnych 
4.7.4. Funkcje rozkładu mas molowych i średnie masy molowe 
4.7.5. Właściwości molekularno-kinetyczne 
4.7.6. Właściwości optyczne 
4.7.7. Zjawiska elektrokinetyczne

5. ELEKTROCHEMIA 
5.1. Równowagi jonowe w roztworach 
5.1.1. Aktywności jonów i aktywność elektrolitu 
5.1.2. Teoria elektrolitów mocnych 
5.1.3. Iloczyn rozpuszczalności 
5.1.4. Równowagi kwasowo-zasadowe. Teoria Br?nsteda 
5.1.5. Inne teorie kwasów i zasad 
5.1.6. Wykładnik jonów wodorowych (pH) 
5.2. Różnice potencjałów na granicach faz 
5.2.1. Potencjał Volty i potencjał Galvaniego 
5.2.2. Elektryczna warstwa podwójna 
5.2.3. Potencjał elektrochemiczny i różnica potencjałów na granicy faz 
5.3. Ogniwa elektrochemiczne 
5.3.1. Termodynamika ogniwa 
5.3.2. Potencjał półogniwa. Potencjał standardowy 
5.3.3. Rodzaje półogniw 
5.3.4. Wyznaczanie standardowych potencjałów półogniw i współczynników aktywności elektrolitu 
5.3.5. Szeregnapięcio wy metali 
5.3.6. Pomiar siły elektromotorycznej 
5.3.7. Potencjał dyfuzyjny. Ogniwa stężeniowe 
5.3.8. Potencjał membranowy. Elektrody jonoselektywne. Pomiary pH 
5.3.9. Ogniwa jako źródła energii 
5.4. Polaryzacja elektrod i procesy elektrodowe 
5.4.1. Energetyczne i kinetyczne warunki elektrolizy. Nadpotencjał 
5.4.2. Nadpotencjał dyfuzyjny 
5.4.3. Nadpotencjał aktywacyjny 
5.4.4. Nadpotencjał wydzielania wodoru 
5.4.5. Pasywacja i korozja metali. Wykresy Pourbaix?go 
5.5. Przewodnictwo elektryczne elektrolitów 
5.5.1. Wędrówka jonów 
5.5.2. Przewodność elektrolityczna i przewodność molowa 
5.5.3. Zależność przewodnictwa roztworu od stężenia 
5.5.4. Wpływ temperatury, ciśnienia i rodzaju rozpuszczalnika na przewodnictwo roztworów elektrolitów 
5.5.5. Liczby przenoszenia jonów 
5.5.6. Zastosowanie pomiarów przewodnictwa roztworów elektrolitów 
5.5.7. Przewodnictwo stopionych soli 
5.5.8. Przewodnictwo elektryczne kryształów jonowych 
5.6. Elektrochemiczne metody analizy 
5.6.1. Potencjometria i pehametria 
5.6.2. Kulometria 
5.6.3. Konduktometria 
5.6.4. Polarografia, woltamperometria i amperometria 
5.6.5. Metody inwersyjne

6. ZJAWISKA TRANSPORTU I PROCESY NIEODWRACALNE 
6.1. Zjawiska transportu 
6.1.1. Efuzja 
6.1.2. Przewodzenie ciepła 
6.1.3. Dyfuzja 
6.1.4. Termodyfuzja 
6.1.5. Przepływ lepki 
6.2. Termodynamika procesów nieodwracalnych 
6.2.1. Lokalny opis termodynamiczny 
6.2.2. Źródło entropii 
6.2.3. Sprzężenia procesów 
6.2.4. Efekty krzyżowe 
6.2.5. Stany stacjonarne 
6.2.6. Zasada ewolucji. Struktury dysypacyjne 
6.2.7. Stabilność stanów stacjonarnych. Samoorganizacja

7. KINETYKA CHEMICZNA 
7.1. Podstawy kinetyki chemicznej 
7.1.1. Szybkość i rząd reakcji 
7.1.2. Reakcje elementarne 
7.2. Doświadczalne metody badań kinetycznych 
7.2.1. Metody pomiarów kinetycznych 
7.2.2. Badanie kinetyki szybkich reakcji 
7.2.3. Wykrywanie przejściowych produktów reakcji 
7.3. Podstawowe równania kinetyczne 
7.3.1. Reakcje pierwszego rzędu 
7.3.2. Reakcje drugiego rzędu 
7.3.3. Reakcje trzeciego rzędu 
7.3.4. Reakcje n-tego rzędu 
7.3.5. Metody wyznaczania rzędu reakcji 
7.3.6. Równania kinetyczne reakcji biegnących w reaktorach przepływowych 
7.4. Kinetyka reakcji złożonych 
7.4.1. Reakcje odwracalne 
7.4.2. Reakcje równoległe 
7.4.3. Reakcje następcze 
7.4.4. Równowaga wstępna 
7.4.5. Przykłady mechanizmów reakcji złożonych 
7.5. Reakcje łańcuchowe 
7.5.1. Zarys mechanizmu reakcji łańcuchowych 
7.5.2. Proste przykłady kinetyki nierozgałęzionych reakcji łańcuchowych 
7.5.3. Reakcja syntezy HBr 
7.5.4. Rozgałęzione reakcje łańcuchowe i reakcje wybuchowe 
7.6. Mechanizm reakcji elementarnych 
7.6.1. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Równanie Arrheniusa 
7.6.2. Energia aktywacji reakcji złożonych 
7.6.3. Teoria zderzeń aktywnych dla reakcji dwucząsteczkowych 
7.6.4. Podstawowe pojęcia teorii stanu przejściowego 
7.6.5. Powierzchnia energii potencjalnej i współrzędna reakcji 
7.6.6. Rola oscylacji w molekularnym przebiegu reakcji 
7.6.7. Stała szybkości reakcji w teorii stanu przejściowego 
7.6.8. Reakcje jednocząsteczkowe: mechanizm Lindemanna 
7.6.9. Reakcje trójcząsteczkowe 
7.6.10. O mechanizmie reakcji w roztworach 
7.7. Kataliza i autokataliza 
7.7.1. Katalizatory 
7.7.2. Kataliza homogeniczna 
7.7.3. Katalityczne działanie enzymów 
7.7.4. Reakcje autokatalityczne 
7.7.5. Reakcje oscylacyjne. Hipercykle 
7.8. Kataliza heterogeniczna 
7.8.1. Rola adsorpcji w reakcjach kontaktowych 
7.8.2. Podział stałych katalizatorów. Nośniki i promotory 
7.8.3. Działanie katalizatorów metalicznych 
7.8.4. Działanie katalityczne półprzewodników 
7.8.5. Tlenki metali przejściowych 
7.8.6. Działanie katalizatorów glinokrzemianowych 
7.8.7. Szybkość reakcji kontaktowych w warunkach statycznych 
7.8.8. Energia aktywacji reakcji kontaktowych 
7.9. Kinetyka reakcji jonowych i homogenicznych reakcji katalitycznych w roztworach 
7.9.1. Wpływ ładunków reagujących jonów na stałą szybkości 
7.9.2. Reakcje o szybkości ograniczonej dyfuzją 
7.9.3. Reakcje z wymianą elektronu: teoria Marcusa 
7.9.4. Efekty solne w reakcjach jonowych 
7.9.5. Kataliza kwasowo-zasadowa 
7.9.6. Związki kompleksowe w katalizie homogenicznej 
7.10. Kinetyka niektórych procesów w układach wielofazowych 
7.10.1. Kinetyka rozpuszczania i krystalizacji z roztworów 
7.10.2. O kinetyce reakcji z udziałem faz stałych

Dodatki:
D.1. Różniczka zupełna, niezupełna, zależność Eulera 
D.2. Wartości niektórych całek spotykanych w teorii kinetycznej i termodynamice statystycznej gazu doskonałego 
D.3. Elementy analizy wektorowej

Literatura uzupełniająca 
Skorowidz nazwisk 
Skorowidz rzeczowy

  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska