UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Obwody elektryczne. Wydanie II


Obwody elektryczne. Wydanie II
  Cena:

przechowalnia

57,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
602
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

57,00 zł

Podręcznik "Obwody elektryczne" przewidziany jest jako pomoc dydaktyczna do wykładów, ćwiczeń i projektów z przedmiotu: Obwody elektryczne, prowadzonych w semestrach trzecim i czwartym kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Przeznaczenie określiło sposób redakcji podręcznika, tzn. podrozdziały związane z zagadnieniami dokładniej przedstawianymi na wykładach zawierają jedynie materiał ilustrujący te zagadnienia. Natomiast obszerniej potraktowane zostały te problemy, których z powodów choćby ograniczeń czasowych nie można lub trudno jest przedstawić podczas wykładu. Komentarze i wyjaśnienia ograniczono do niezbędnego minimum. Szczególnie te szersze i bardziej wnikliwe pozostawiono do ustnego przekazu podczas wykładów, ćwiczeń oraz konsultacji. Część materiału zawartego w podręczniku przeznaczona jest do samodzielnego opracowania w laboratorium czy na projektach, które równolegle z wykładami studenci wykonują pod opieką prowadzącego. Dotyczy ona, oprócz przekształcenia falkowego, zagadnień projektowania różnego typu filtrów, które zresztą powinny być także wykorzystane w tym przekształceniu. Przykłady projektów zamieszczono w dodatkach. Wiążą się one z samodzielną pracą studenta, umotywowaną otrzymaniem wyższej oceny z przedmiotu, dlatego opis tych zagadnień jest obszerny. Dodatkową pomocą są też umieszczone na końcu podręcznika przykładowe projekty filtrów i ich realizacja numeryczna, przedstawiające wykorzystanie opisanych wiadomości do celów praktycznych. Autorzy dziękują za życzliwą pomoc współpracownikom i studentom Zakładu Podstaw Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, a szczególnie kierownikowi Zakładu Profesorowi Jerzemu Bajorkowi. Przedstawione w podręczniku programy komputerowe były testowane w ACK CYFRONET AGH w Krakowie.

Spis treści:

WSTĘP

1. OBWODY NIELINIOWE W STANIE USTALONYM

1.1. Obwody nieliniowe prądu stałego
1.2. Metody graficzne obliczania obwodów nieliniowych
1.3. Obwód magnetyczny
1.3.1. Wiadomości wstępne
1.3.2. Prawa Kirchhoffa w odniesieniu do obwodów magnetycznych
1.3.3. Rozwiązywanie obwodu magnetycznego nierozgałęzionego ze szczeliną powietrzną
1.3.4. Dwa typy zadań dla obwodów magnetycznych
1.4. Obwód magnetyczny rozgałęziony
1.4.1. Wiadomości wstępne
1.4.2. Obwód magnetyczny magnesu trwałego
1.5. Obwody nieliniowe prądu zmiennego w stanie ustalonym
1.6. Obwody nieliniowe z elementami ferromagnetycznymi
1.6.1. Wiadomości wstępne
1.6.2. Ferrorezonans napięcia
1.6.3. Ferrorezonans prądów
1.7. Wyznaczanie nieliniowych charakterystyk magnesowania materiałów ferromagnetycznych w programach PSpice i w Matlab

2. OBWODY NIELINIOWE W STANIE NIEUSTALONYM
2.1. Metoda aproksymacji analitycznej
2.2. Metody linearyzacji wieloodcinkowej
2.2.1. Wiadomości wstępne
2.2.2. Metoda logarytmiczna linearyzacji wieloodcinkowej
2.2.3. Metoda iteracyjna
2.2.4. Metoda płaszczyzny fazowej

3. CZWÓRNIKI
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Równania czwórnika pasywnego
3.2.1. Wiadomości wstępne
3.2.2. Równania łańcuchowe czwornika
3.3. Schematy zastępcze czwórnika
3.3.1. Czwórnik typu T
3.3.2. Czwórnik typu
3.3.3. Czwórniki typu
3.4. Równania hybrydowe czwórnika
3.5. Stan jałowy i stan zwarcia czwórnika
3.5.1. Wiadomości wstępne
3.5.2. Wyznaczanie parametrów: A, B, C, D na podstawie impedancji wejsciowych określonych w stanie jałowym i zwarciowym
3.6. Impedanc e charakterystyczne Z
3.7. Impedancj e iterowane czwórnika niesymetrycznego
3.8. Impedancj a charakterystyczna (falowa) czwórnika symetrycznego
3.9. Praca czwórnika symetrycznego obciążonego impedancją charakterystyczną (falową)
3.9.1. Wiadomości wstępne
3.9.2. Wyrażenie parametrów łańcuchowych przez współczynnik przenoszenia g i impedancję charakterystyczną Zc dla czwórnika symetrycznego
3.9.3. Wyrażenie Zc i g przez impedancje: jałową i zwarcia
3.10. Połączenia czwórników
3.10.1. Połączenie kaskadowe czyli łańcuchowe
3.10.2. Połączenia równoległe czwórników
3.10.3. Połączenie szeregowe czwórników
3.10.4. Układ super-alfa (Darlingtona) jako przykład niepełnego połączenia hybrydowego
3.11. Zastosowanie programu PSpice do obliczeń układów z czwórnikami

4. WPROWADZENIE DO TEORII FILTRÓW PASYWNYCH - OBLICZENIE PASMA PRZEPUSZCZANIA FILTRU
4.1. Wiadomosci wstępne
4.2. Inne kryteria obliczenia pasma przepuszczania filtru
4.3. Filtr dolnoprzepustowy
4.4. Filtr górnoprzepustowy
4.5. Filtr pasmowy
4.6. Filtr środkowoprzepustowy


5. FILTRY TYPU m

6. FILTRY TYPU k
6.1. Wiadomosci wstępne
6.2. Filtr pasmowy
6.3. Filtr zaporowy typu k

7. LINIA DLUGA W STANIE USTALONYM
7.1. Linia długa - obwody o parametrach rozłożonych
7.2. Przebiegi ustalone w linii długiej jednorodnej o wymuszeniu sinusoidalnym
7.3. Linia długa w zewnętrznym polu elektromagnetycznym
7.3.1. Wiadomości wstępne
7.3.2. Alternatywny zapis równań telegrafistów dla linii długiej, na którą działa zewnętrzne pole elektromagnetyczne (zapis Agrawala)
7.4. Równania hiperboliczne linii długiej
7.5. Wielkości charakterystyczne linii długiej - impedancja wejściowa linii
7.6. Ogólne równania hiperboliczne linii długiej
7.7. Impedancje linii w stanie jałowym i w stanie zwarcia, linia bez strat
7.8. Współczynnik odbicia - obciążenie linii odbiornikiem dopasowanym falowo
7.8.1. Wiadomości wstępne
7.8.2. Symulacja linii długiej w programie Pspice
7.9. Linia niezniekształcająca

8. LINIA DŁUGA W STANIE NIEUSTALONYM
8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Stan nieustalony w linii długiej bez strat w stanie jałowym
8.3. Stan nieustalony w linii długiej bez strat w stanie zwarcia
8.4. Obliczanie przebiegów nieustalonych dla linii bezstratnej w stanie jałowym metodą fal wędrownych przy zastosowaniu twierdzenia o funkcjach okresowych
8.5. Metoda fal stojących dla linii bezstratnej w stanie jałowym
8.6. Włączenie napięcia do linii obciążonej pojemnością
8.7. Równania różnicowe linii o małych stratach
8.8. Równania różniczkowe z odchylonym argumentem linii długiej o małych stratach
8.8.1. Wiadomości wstępne
8.8.2. Metoda kolejnych kroków
8.8.3. Metoda rozwinięcia w szereg względem funkcji własnych
8.8.4. Schemat blokowy dla linii opisanej równaniami różniczkowymi i z odchylonym argumentem

9. SYNTEZA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Własciwości impedancji
9.3. Dwójniki reaktancyjne (bez rezystancji)
9.4. Realizacja reaktancyjnych dwójników
9.5. Metody Cauera i Fostera jako alternatywne sposoby syntezy
9.5.1. Wiadomości wstępne
9.5.2. Realizacja dwójnika w klasie elementów RC
9.5.3. Realizacja immitancji w klasie elementów RL
9.6. Realizacja reaktancyjnych czwórników
9.7. Projektowanie filtru analogowego
9.7.1. Aproksymacja charakterystyki amplitudowej filtru idealnego
9.7.2. Aproksymacja Butterwortha
9.7.3. Aproksymacja Czebyszewa
9.8. Przekształcenia częstotliwości
9.8.1. Wiadomości wstępne
9.8.2. Przekształcenie filtru dolnoprzepustowego w filtr górnoprzepustowy
9.8.3. Przekształcenie filtru dolnoprzepustowego w filtr pasmowoprzepustowy
9.8.4. Przekształcenie filtru dolnoprzepustowego w filtr pasmowozaporowy

10. SYNTEZA I ANALIZA FILTRÓW AKTYWNYCH
10.1. Czwórniki aktywne
10.2. Wzmacniacz operacyjny
10.3. Proste układy ze wzmacniaczem operacyjnym
10.4. Analiza układu zawierającego idealne wzmacniacze operacyjne
10.5. Analiza wrażliwości układu z idealnymi i nieidealnymi wzmacniaczami operacyjnymi
10.6. Synteza filtrów za pomocą połączenia układów aktywnych drugiego rzędu
10.7. Układy filtrów z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym
10.8. Numeryczne obliczanie odpowiedzi filtru (numeryczne obliczanie odwrotnego przekształcenia Laplace`a za pomocą aproksymacji Pade` go)
10.9. Algorytm ? krok po kroku ``numerycznego obliczania odwrotnej transformaty Laplace`a
10.10. Wrażliwość odpowiedzi układu w dziedzinie czasu na zmianę parametrów układu h
10.11. Wzory do wykorzystania podczas projektowania układów z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym
10.12. Źródła sterowane
10.13. Żyrator
10.13.1. Wiadomości wstępne
10.13.2. Synteza układu żyratora
10.14. Konwerter impedancji ujemnej (NIC)
10.15. Uogólniony konwerter impedancji
10.16. Efekt Millera
10.17. Filtr Sallena - Keya
10.18. Porównanie teoretyczne filtrów dolnoprzepustowych
10.19. Filtry dolnoprzepustowe Bessela
10.20. Układy wszechprzepustowe
10.21. Synteza transmitancji metodą modelowania analogowego
10.21.1. Wiadomości wstępne
10.21.2. Układy całkujące (dla pulsacji w> w,)
10.21.3. Układy różniczkujące (dla pulsacji 0 < w< w,)
10.22. Synteza układów cyfrowych
10.22.1. Wiadomości wstępne
10.22.2. Filtry cyfrowe
10.23. Filtry SOI (FIR)
10.24. Symulacja w dziedzinie częstotliwości
10.25. Uzasadnienie wzoru sumacyjnego Poissona
10.26. Filtry NOI (IIR)
10.26.1. Wiadomości wstępne
10.26.2. Metody projektowania filtrów typu NOI (IIR)
10.27. Realizacja filtrów cyfrowych z filtrów analogowych
10.27.1. Metoda przekształcania częstotliwości
10.27.2. Metody bezpośrednie projektowania filtrów IIR
10.28. Filtry górnoprzepustowe
10.29. Układy analogowe
10.30. Przekształcenie Fouriera funkcji nieokresowej ciągłej
10.31. Związek między przekształceniem Ż a szeregiem Fouriera
10.32. Splot kołowy dla szeregu Fouriera
10.33. Przekształcenie Ż (jednostronne)
10.34. Algorytm Goertzela do obliczania dyskretnego przekształcenia Fouriera (DFT)
10.35. Algorytm śledzącego, dyskretnego, szybkiego przekształcenia Fouriera (SLIDING DFT)
10.36. Wprowadzenie do filtrów adaptacyjnych
10.36.1. Metoda (LMS) minimalizacji błędu średniokwadratowego zastosowana do projektowania filtrów adaptacyjnych typu FIR
10.36.2. Metoda pseudoliniowej regresji PLR oraz iteracyjnej dekompozycji macierzy QR (lub rozkładu Choleskiego) zastosowana do projektowania filtrów adaptacyjnych typu IIR 

10.37. Filtr Hiberta i cyfrowa modulacja SSB-SC

10.37.1. Sygnał analityczny i transformatora Hilberta

10.37.2. Filtr Hilberta

10.37.3. Modulacja jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną (SSB-SC) z filtrem Hilberta

11. PRZEKSZTAŁCENIE WAVELET (FALKI)
11.1. Przekształcenie Fouriera i krótkoczasowe przekształcenie Fouriera
11.2. Przekształcenie Wavelet (falki)
11.3. Warunki na funkcję skalującą (bazową) syntezy oraz reprezentujący ją filtr hos(k)
11.4. Obliczanie filtru h repezentującego falkę syntezy oraz obliczanie filtrów analizy h
11.5. Projektowanie transformacji falkowej dla przypadku ogólnego
11.6. Transformacja falkowa obrazów 2D

DODATEK A: PRZYKEADOWE PROJEKTY Z OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Projekt pierwszy: filtr górnoprzepustowy Bessela dziewiątego rzędu
Projekt drugi: filtr pasmowoprzepustowy Butterwortha czwartego rzędu
Projekt trzeci: filtr pasmowozaporowy Butterwortha szóstego rzędu
Projekt czwarty: filtr górnoprzepustowy Czebyszewa dziewiątego rzędu
Projekt piąty: filtr cyfrowy SOI (FIR) zaprojektowany metodą okien czasowych
Projekt szósty: algorytmy cyfrowe transformacji biliniowej oraz metody obliczania odpowiedzi filtru typu NOI (IIR)
Projekt siódmy: programowanie w pakietach Scilab i Matlab
Projekt ósmy: rozkład macierzy dowolnej na macierze trójkątne L i U (rozkład trójkątny)
Projekt dziewiąty: obliczanie współczynników aproksymacji Pade`go funkcji: exp(z)
Projekt dziesiąty: komputerowe wyznaczanie niezależnych oczek w obwodzie elektrycznym
Projekt jedenasty: odtwarzanie odpowiedzi impulsowej z charakterystyki amplitudowej filtru
Projekt dwunasty: struktury kratowe filtrów typu FIR, IIR oraz adaptacyjnych

DODATEK B: TABELE I WZORY

LITERATURA

  Cena:

przechowalnia

57,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska