UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego


Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
130
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
ISBN
ISSN 1731-6901
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Wiele informacji niedostępnych z innych pomiarów spektroskopowych o właściwościach luminescencyjnych cząsteczek organicznych można uzyskać przez zastosowanie techniki rejestracji ich wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego. 
Zapis wielowymiarowych widm luminescencji polega na rejestracji intensywności emisji (fluorescencji lub fosforescencji) z równoczesną zmianą liczby falowej promieniowania wzbudzającego. Dzięki uwzględnieniu dwóch zmiennych parametrów w pomiarach widm lumine 
scencji w miejsce pojedynczego widma otrzymujemy całą ich serię, którą po odpowiednim komputerowym opracowaniu można przedstawić w postaci mapy intensywności emisji w zależności liczby falowej promieniowania wzbudzającego i emitowanego. Widma tego typu są nazywane widmami dwuwymiarowymi (2D, ang. 2-Dimensional) lub trójwymiarowymi (3D, 3-Dimensional), a metoda ich otrzymywania nosi nazwę wielowymiarowej spektroskopii luminescencyjnej (TLS, ang. Total Luminescence Spectroscopy). 
Cząsteczki badanych związków wbudowane w krystaliczną matrycę Szpolskiego (najczęściej są to zamrożone n-alkany) są ułożone w sposób uporządkowany. Ich oddziaływania z matrycą są zazwyczaj bardzo słabe, a w dostatecznie rozcieńczonych roztworach zostają również ograniczone wzajemne oddziaływania badanych cząsteczek. Niska temperatura matrycy (np. temperatura ciekłego helu) powoduje zahamowanie translacji i swobodnej rotacji cząsteczek oraz w niektórych przypadkach ich transformacje. W takich warunkach w widmach luminescencji zamiast szerokich pasm otrzymuje się sekwencję dobrze rozdzielonych, wąskich linii, pochodzących od luminezujących cząsteczek. 
Wielowymiarowe widma luminescencji cząsteczek związków organicznych w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego są na tyle charakterystyczne i niepowtarzalne, że nazywane są ?luminescencyjnym odciskiem palca". Dzięki analizie widm 2D i 3D można nie tylko precyzyjnie i jednoznacznie wyznaczyć energię stanów elektronowych różnych cząsteczek domieszki w matrycy i określić ich oddziaływania z matrycą lecz również identyfikować stereoizomery wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nierozróżnialne innymi metodami. Występowanie takich stereoizomerów może być wymuszone działaniem pola krystalicznego matrycy. Metodą TLS można również efektywnie śledzić przebieg reakcji fotochemicznej w ciele stałym, identyfikować nietrwałe produkty przejściowe reakcji i rejestrować ich widma. Rozdział 1 niniejszej monografii zawiera wprowadzenie do teorii luminescencji centrów domieszkowych w matrycach Szpolskiego. W p. 1.1 zamieszczono wprowadzenie do spektroskopii TLS. Omówiono czynniki decydujące o wystąpieniu poszerzenia jednorodnego (homogenicznego) i niejednorodnego (niehomogenicznego) linii spektralnych oraz metody pomiaru szerokości linii widmowych i wpływ drgań sieci matrycy na widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek domieszki. W p. 1.2 przedstawiono chronologiczny przegląd dotychczasowych osiągnięć w zakresie badania widm elektronowo-oscylacyjnych metodą Szpolskiego. Wiadomości przedstawione w rozdziale 1 i elementarne potraktowanie niektórych zagadnień być może pozwolą rozszerzyć krąg czytelników niniejszej publikacji poza wąskie grono specjalistów. Wydaje się bowiem, że spektroskopia TLS jest metodą bardzo wszechstronną i może być z powodzeniem użyta w wielu dziedzinach. W rozdziałach 2-5 zamieszczono wyniki badań stanowiące dorobek autorki przedstawiony do oceny w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Rozdziały te zawierają również podstawowe wiadomości umożliwiające lepsze zrozumienie ich treści oraz przegląd odpowiedniej literatury, a w tytule rozdziałów podano cytaty do publikacji, w których autorka po raz pierwszy szczegółowo opisała prezentowane wyniki. W rozdziale 2 opisano szczegółowo sposoby rejestracji i analizy wielowymiarowych widm luminescencji cząsteczek domieszki w matrycach Szpolskiego. Rozdział 3 zawiera porównanie właściwości luminezujących centrów perylenu w matrycach Szpolskiego określonych doświadczalnie oraz na podstawie obliczeń metodą SBEJ. W rozdziale 4 przedstawiono analizę widm 2D tetrabenzonaftalenu i terrylenu, na podstawie której zidentyfikowano różne izomery konfiguracyjne tych związków występujące w matrycach Szpolskiego. W rozdziale 5 podano opis i analizę kinetyki oraz mechanizmu reakcji fotocyklizacji [5]-helicenu, zachodzącej w matrycach Szpolskiego w temperaturze ciekłego helu i po raz pierwszy pokazano widma elektronowo-oscylacyjne nietrwałego przejściowego fotoproduktu tej reakcji. 
 
Spis treści:

1. Centra domieszkowe w matrycach Szpolskiego. Wprowadzenie 
1.1. Przejścia elektronowo-oscylacyjne w centrach domieszkowych 
1.1.1. Diagram Jabłońskiego 
1.1.2. Oddziaływania międzycząsteczkowe domieszka-matryca 
1.1.3. Linia bezfononowa i przyczyny jej poszerzenia 
1.1.4. Jednorodne poszerzenie linii bezfononowej 
1.1.5. Niejednorodne poszerzenie linii bezfononowej 
1.1.6. Sprzężenie elektronowo-fononowe 
1.2. Widma elektronowo-oscylacyjne cząsteczek w matrycach Szpolskiego 
1.2.1. Efekt Szpolskiego 
1.2.2. Właściwości matryc Szpolskiego 
1.2.3. Widma pojedynczych cząsteczek w matrycach Szpolskiego 
Literatura cytowana 
 
2. Wielowymiarowa spektroskopia luminescencyjna (TLS)
 
2.1. Wstęp 
2.2. Sposób rejestracji wielowymiarowych widm luminescencji 
2.3. Wielowymiarowe widma luminescencji węglowodorów aromatycznych 
2.4. Struktura quasi-liniowych widm 2D węglowodorów aromatycznych w matrycach Szpolskiego [17] 
2.5. 2D linia bezfononowa i jej skrzydła fononowe [17] 
Literatura cytowana 
 
3. Właściwości luminescencyjne centrów perylenu w matrycach Szpolskiego w temperaturach helowych
 
3.1. Wstęp 
3.2. Właściwości strukturalne układu perylen-n-alkan 
3.2.1. Geometria cząsteczki i struktura kryształu perylenu 
3.2.2. Parametry kryształów i cząsteczek n-alkanów 
3.2.3. Obliczenia geometrii cząsteczki perylenu [44] 
3.2.4. Obliczenia parametrów centrów domieszkowych perylenu w n-alkanach [48, 49] 
3.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji perylenu w n-alkanach 
3.3.1. Quasi-liniowe widma elektronowo-oscylacyjne perylenu w matrycach Szpolskiego [44] 
3.4. Centra domieszkowe perylenu w n-alkanach obserwowane w widmach 2D i obliczone metodą SBEJ [44, 48, 49] 
3.4.1. Centra perylenu w matrycy n-heksanowej 
3.4.2. Centra perylenu w matrycy n-heptanowej 
3.4.3. Centra perylenu w matrycy polikrystalicznej n-oktanu i n-nonanu 
3.4.4. Centra perylenu w n-dekanie i n-undekanie 
3.5. Podsumowanie wyników 
Literatura cytowana 
 
4. Konfiguracyjne izomery szkieletowe tetrabenzonaftalenu i terrylenu w matrycach Szpolskiego 
4.1. Wstęp 
4.2. Izomeria geometryczna cis-trans 
4.3. Enancjomeria (izomeria optyczna) 
4.4. Izomeria konfiguracyjna 
4.4.1. Izomery konformacyjne - rotamery 
4.4.2. Szkieletowe izomery konfiguracyjne 
4.5. Szkieletowe izomery konfiguracyjne tetrabenzonaftalenu (TBN) [25] 
4.5.1. Widma luminescencji i wzbudzenia luminescencji TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K 
4.5.2. Widma dwu- i trójwymiarowe TBN w matrycach Szpolskiego w 4,2 K 
4.5.3. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii i przejść elektronowych w cząsteczce TBN 
4.5.4. Podsumowanie wyników 
4.6. Izomery konfiguracyjne szkieletowe terrylenu [35] 
4.6.1. Kryteria doboru matrycy Szpolskiego dla cząsteczek terrylenu 
4.6.2. Obliczenia kwantowochemiczne geometrii cząsteczki terrylenu 
4.6.3. Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji terrylenu w matrycach Szpolskiego w 5 K 
4.6.4. Widma 2D fluorescencji terrylenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego 
4.6.5. Wnioski 
Literatura cytowana 
 
5. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego
 
5.1. Wstęp 
5.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w matrycach Szpolskiego w 4,2 K [17, 18] 
5.2.1. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-heksanie 
5.2.2. Reakcja fotocyklizacji [5]-helicenu w n-pentanie 
5.3. Dwuwymiarowe widma luminescencji [5]-helicenu i DHBP 
5.3.1. Widma 2D luminescencji [5]-helicenu i DHBP w matrycach Szpolskiego w 4,2 K 
5.3.2. Widmo 2D luminescencji [5]-helicenu w szkliwie w 77 K 
5.4. Struktura wibronowa widm luminescencji [5]-helicenu, DHBP i BP w matrycach Szpolskiego oraz obliczona metodą DFT 
5.5. Podsumowanie wyników 
Literatura cytowana 
 
Spis publikacji autorki wykorzystanych w monografii 
Czasopisma naukowe 
Konferencje 
Multidimensional luminescence spectra of organic molecules in low-temperature Shpol'skii matrices. Abstract

  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska