UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Prognozowanie w badaniach marketingowych


Prognozowanie w badaniach marketingowych
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Mikuś Jan
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
452
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Obserwacje, analiza i prognozowanie podstawowych wielkości ekonomicznych stanowią ważne elementy zarządzania i kierowania procesami przedsiębiorstw.
Prognozowanie dostarcza informacji, mogącej przyczynić się do zwiększenia skuteczności podejmowania decyzji, między innymi decyzji rynkowych. Aspektu praktycznego, związanego z podejmowaniem decyzji tego rodzaju, dotyczą badania marketingowe obejmujące różne obszary problemowe w procesie projektowania tych badań. Badania te uwzględniają głównie okres retrospektywny, który w prognozowaniu stanowi podstawę do konstrukcji operatorów predykcji.
Praktyczno-opisujące podejście do problematyki marketingu, prezentowane głównie w literaturze przedmiotu, nie jest wystarczające. Do zagadnień marketingu konieczne jest stosowanie odpowiednich metod ilościowych.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości i korzyści wynikających z zastosowania metod ilościowych do badania wybranych problemów marketingu. Książka jest zatem adresowana do wszystkich czytelników, którzy są zainteresowani zastosowaniem metod ilościowych w badaniach marketingowych uwzględniających metody głównie z zakresu teorii prognozy, przede wszystkim zaś do słuchaczy i studentów kierunków zarządzania i marketingu wyższych uczelni, szkół i centrów biznesu. Mogą z niej również korzystać pracownicy działów marketingowych, a także działów sprzedaży w przedsiębiorstwach działających na rynku.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Rola prognozowania w działalności gospodarczej
1.1.1. Planowanie i zarządzanie
1.2. Podstawy teoretyczne
1.2.1. Terminologia
Pojęcia podstawowe
Obserwacje
Wynik prognozy
1.2.2. Aparat matematyczny
Prognozy w ujęciu statystycznym
Założenie predykcji ekonometrycznej
Pojęcie predyktora. Zasady predykcji
Mierniki efektywności wnioskowania w przyszłość
1.2.3. Konstruowanie prognoz
1.3. Ogólne sformułowanie problemu prognozy
1.3.1. Sformułowanie ogólne
1.3.2. Modele - predyktory
1.3.3. Klasyczne problemy prognozowania
Prognozowanie szeregów czasowych
Prognozowanie na podstawie modelu statycznego
Prognozowanie na podstawie modelu dynamicznego
1.3.4. Nieklasyczne problemy prognozowania
Trend prekursywny
Metoda obwiedni
Metoda rozpoznawania obrazów
Prognozowanie realizowane za pomocą sieci neuronowych
Prognozowanie ostrzegawcze
Prognozowanie realizowane za pomocą metod analizy sieciowej
Prognoza procesów w systemach masowej obsługi
Metoda ekspertów
Prognozy przy braku informacji
Prognozy kombinowane
Oceny jakości prognoz i prognozy przedziałowe
1.4. Przegląd metod prognozowania
1.4.1. Klasyfikacja metod
1.4.2. Metody ilościowe
Metody ekstrapolacyjno-interpolacyjne
Metody statystyczne
1.4.3. Metody jakościowe
Metody ocen ekspertów

Rozdział 2. Statystyczno-matematyczne metody prognozowania
2.1. Informacyjne filtry prognostyczne
2.1.1. Warianty konstrukcji funkcji prognozującej
Rozkład kanoniczny wektora stanu
Konstrukcja operatora predykcji
Prognoza przedziałowa procesu
Analiza numeryczna
Kombinacja liniowa wartości procesu i jego pochodnej
Wykorzystanie grafu Coatesa do konstrukcji operatora predykcji
2.1.2. Wykorzystanie wielomianów Kołmogorowa-Gabora do konstrukcji operatora predykcji
Algorytm wyznaczania prognozy niestacjonarnych procesów stochastycznych
Generowanie macierzy wyników obserwacji
Weryfikacja empiryczna metody predykcji
2.1.3. Konstrukcja predyktora za pomocą operatorów wygładzania wykładniczego
2.1.4. Predyktor określony przez wartości własne i funkcje własne równania
całkowego Fredholma drugiego rodzaju
2.2. Predykcja na podstawie szeregów czasowych
2.2.1. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
Wybór funkcji trendu
2.2.2. Prognozowanie metodą wag harmonicznych
Filtracja szeregu czasowego za pomocą trendu pełzającego
Wyznaczanie prognoz z wykorzystaniem wag harmonicznych
2.2.3. Predykcja za pomocą aproksymanty segmentowej z uzmiennionymi parametrami
2.2.4. Metoda wyrównywania wykładniczego
Warianty oceny głównych tendencji zmian procesu
Wybór warunków początko
wych. Wybór optymalnej wartości stałej wyrównywania
Błąd predykcji
2.2.5. Procesy autoregresji (AR(p))
Równanie autokorelacji Yule'a-Walkera
Szczególne przypadki procesu autoregresji
Funkcja autokorelacji cząstkowej i jej estymator
Prognozowanie procesów autoregresji
2.2.6. Modele średniej ruchomej (MA(q))
Szczególne przypadki procesu średniej ruchomej
2.2.7. Mieszane procesy autoregresji i średniej ruchomej (MRMA(p,q))
Szczególny przypadek mieszanych procesów autoregresji i średniej ruchomej (ARMA(1,1))
2.2.8. Ogólna metoda otrzymywania oszacowań początkowych parametrów procesu mieszanego autoregresji i średniej ruchomej
2.2.9. Scałkowane procesy autoregresji i średniej ruchomej ARIMA(p,d,q) - metoda Boxa-Jenkinsa
Szczególne przypadki procesu ARIMA rzędu (p,d,q)
2.3. Prognozowanie za pomocą wskaźników wyprzedzających
2.3.1. Funkcje przenoszenia jako operator predykcji
2.3.2. Estymatory parametrów strukturalnych charakterystyki obiektu prognostycznego oraz jego prognoza
2.4. Prognozowanie normatywne
2.4.1. Konstrukcje optymalnej prognozy normatywnej
2.4.2. Wyznaczenie warunków zmian stanów systemu
2.5. Predykcja w klasie modeli przyczynowo-skutkowych
2.6. Prognozowanie za pomocą sieci neuronowych
2.6.1. Ogólne zasady prognozowania szeregów czasowych za pomocą sieci neuronowych
2.6.2. Modele sieci neuronowej
Sieci rekurencyjne
Sieci z opóźnieniami czasowymi
Sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych
Predyktor - postać ogólna
2.7. Prognoza punktowa i przedziałowa
2.7.1. Konstrukcja prognozy przedziałowej dla pewnej klasy niestacjonarnych procesów losowych
2.7.2. Budowa prognozy przedziałowej za pomocą nierówności Czebyszewa
2.8. Horyzont prognozy
2.8.1. Horyzont prognozy generowany rozkładem dywergencji modelu
2.8.2. Ustalenie horyzontu prognozy za pomocą informacji ex post
2.9. Podsumowanie

Rozdział 3. Metody kombinacji prognoz
3.1. Agregacja prognoz
3.2. Problem prognoz wypadkowych
3.3. Metoda kombinacji prognoz z udziałem ekspertów
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Badania marketingowe
4.1. Rola i proces badań marketingowych
4.2. Podstawowe rodzaje badań marketingowych
4.3. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa produkcyjnego
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. O pewnych metodach ilościowych w badaniach marketingowych
5.1. Prognozowanie potencjalnego udziału nabywców w różnych stadiach decyzyjnych
5.2. Zarządzanie optymalne procesem decyzyjnym - prognoza normatywna
5.3. Prognozowanie sprzedaży nowej marki produktu na rynku
5.3.1. Prognoza punktowa i przedziałowa przyrostu nowych nabywców określonej marki produktu
5.3.2. Rozkład prognozy przyrostu nowych nabywców określonej marki produktu
5.3.3. Rozkład błędu prognozy przyrostu nowych nabywców określonej marki produktu
5.3.4. Prognoza przyrostu nabywców powtarzających zakup określonej marki produktu, prognoza kumulacyjna
5.3.5. Prognoza kombinowana
5.4. Prognoza punktowa czasu przestawienia się użytkowników określonego dobra na nową markę tego dobra
5.5. Prognozowanie ogólnej liczby nabywców określonego produktu, generowanej przez model dyfuzji
5.5.1. Analityczna postać aproksymanty funkcji trendu, prognoza punktowa
5.5.2. Model marketingowy o strukturze stochastycznej
5.6. Prognoza zaufania do marki produktu
5.6.1. Badanie zaufania do marki produktu
5.6.2. Operatory predykcji charakterystyk określających zaufanie do marki produktu zdeterminowane równaniami różniczkowymi z opóźnianym argumentem
5.6.3. Analiza harmoniczna jako metoda oceny parametrów strukturalnych predyktorów charakterystyk określających zaufanie do marki produktu
5.6.4. Metoda badania zaufania do marki produktu za pomocą nieostrego modelu przejścia
Wyznaczanie wartości liczbowych końców przedziałów ufności dla nieznanych prawdopodobieństw przejść
Prognoza czasów przestawienia się użytkowników określonego dobra na nową markę tego dobra
5.7. Selektywność rynku w okresie prognozowanym
5.7.1. Konstrukcja operatora predykcji
5.8. Prognozowanie efektów cząstkowych zmian w obrotach przedsiębiorstwa w układzie przestrzenno-branżowym
5.8.1. Badanie udziału i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku w okresie retrospektywnym
5.8.2. Badanie udziału i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku w okresie prognozowanym
5.8.3. Wykorzystanie metody Sterna-Tyszyńskiego oraz sieci neuronowych do konstrukcji predyktora efektów cząstkowych zmian w obrotach badanego przedsiębiorstwa
Prezentacja symulatora
Przebieg procesu prognozowania
Uzyskane wyniki
Obliczenie efektów cząstkowych
5.9. Analiza portfolio
5.9.1. Określenie planu sytuacyjnego przedsiębiorstwa w okresie retrospektywnym
Budowa macierzy (BCG)
5.9.2. Określenie planu sytuacyjnego przedsiębiorstwa w okresie prognozowanym
Macierze portfolio w okresie prognozowanym
5.9.3. Uwagi o metodzie Boston Consulting Group (BCG)
Wyznaczanie estymatorów środków kół i ich promieni
Analiza numeryczna. Okres retrospektywny
Plan sytuacyjny przedsiębiorstwa w okresie prognozowanym
5.10. Promocja produktów danej firmy oraz alokacja nakładów na aktywizację sprzedaży tych produktów na rozważanych rynkach w okresie prognozowanym
5.10.1. Estymacja parametrów funkcji efektów promocyjnych metodą linearyzacji
5.10.2. Prognozowanie proporcji wydatków promocyjnych badanej firmy na poszczególnych rynkach
5.11. Podsumowanie

Literatura
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska