Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
411
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7351-096-6
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Oddajemy do rąk Czytelników IV wydanie poprawione i uzupełnione. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla studentów Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej w Radomiu. W pewnym stopniu można go traktować jako znacznie rozszerzoną i ulepszoną wersję skryptu wydanego w 1980 r. przeznaczonego wyłącznie dla studiów zaocznych tego Wydziału pt.: "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej", opracowanego przez Stanisława Banaszkiewicza, Romana Kukułkę i Marię Manek.


Spis treści:

WSTĘP

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemii organicznej i udzielanie pierwszej pomocy
1.1. Wskazówki ogólne
1.2. Zapobieganie wypadkom
1.3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
1.3.1. Skaleczenia i zranienia
1.3.2. Zachowanie się podczas pożaru
1.3.3. Oparzenia cieplne
1.3.4. Oparzenia chemiczne
1.3.5. Zatrucia
1.3.6. Omdlenia
1.3.7. Porażenie prądem elektrycznym

2. Organizacja pracy w laboratorium chemii organicznej i prowadzenie notatek w trakcie ćwiczeń

3. Literatura chemiczna

4. Substancje pomocnicze w laboratorium chemii organicznej
4.1. Oczyszczanie powszechnie używanych rozpuszczalników organicznych
4.2. Odczynniki nieorganiczne
4.3. Niektóre odczynniki organiczne

5. Technika laboratoryjna
5.1. Szkło laboratoryjne
5.1.1. Mycie i suszenie szkła
5.1.2. Obróbka szkła
5.2. Pomocniczy sprzęt laboratoryjny
5.3. Ogólne metody pracy w laboratorium
5.3.1. Mieszanie i wstrząsanie
5.3.2. Ogrzewanie i chłodzenie
5.3.3. Osuszanie
5.4. Metody rozdzielania i oczyszczania związków organicznych
5.4.1. Sączenie i wirowanie
5.4.2. Krystalizacja
5.4.3. Destylacja
5.4.4. Sublimacja
5.4.5. Ekstrakcja i rozdzielanie
5.5. Oznaczanie właściwości fizycznych związków organicznych
5.5.1. Temperatura topnienia
5.5.2. Temperatura wrzenia
5.5.3. Gęstość
5.5.4. Współczynnik załamania światła
5.6. Przechowywanie chemikaliów i likwidowanie niebezpiecznych odpadków

6. Czynniki wpływające na przebieg reakcji
6.1. Wpływ budowy na reaktywność
6.2. Różne czynniki fizyczne
6.3. Rozpuszczalniki i katalizatory

7. Preparatyka związków organicznych
7.1. Otrzymywanie fluorowcopochodnych
7.1.1. Bromopochodne
7.1.2. Jodopochodne
7.1.3. Otrzymywanie chlorków acylowych
7.1.4. Bromobenzen
7.1.5. Chlorek kwasu tereftalowego
7.1.6. Dibromek styrenu
7.1.7. p-Jodoanilina
7.1.8. p-Bromonitrobenzen
7.1.9. 1,4-Dibromobuta n
7.1.10. Bromek p-nitrobenzylu
7.1.11. Jodoform
7.1.12. 2,4,6-Tńbromofenol
7.1.13. p-Bromoacetanilid
7.1.14. Chlorek benzylu
7.1.15. 1-Bromonaftalen
7.1.16. Jodek butylu (1-jodobutan)
7.1.17. Chlorek butylu (1-chlorobutan)
7.1.18. 2,4,6-Tribromoanilina
7.2. Nitrowanie, związki nitrowe
7.2.1. Nitrometan
7.2.2. p-Nitroacetanilid
7.2.3. Aldehyd m-nitrobenzoesowy
7.2.4. Nitrobenzen
7.2.5. m-Dinitrobenzen
7.2.6. Kwas 3,5-dinitrobenzoesowy
7.2.7. Kwas 3-nitroftalowy
7.2.8. p-Bromonitrobenzen
7.2.9. 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen
7.2.10. 1-Nitronaftalen
7.2.11. Dinitronaftalen (mieszanina izomerów 1,5 i 1,8)
7.2.12. 2,4,6-Tńnitrotoluen (trotyl)
7.2.13. Mononitrotolueny
7.2.14. Dinitrotolueny
7.2.15. 2,4,6-Trinitrotoluen
7.2.16. 2,4,6-Trinitrofenol (kwas pikrynowy)
7.2.17. 2,4,6-Trinitrorezorcyna (kwas styfninowy)
7.2.18. N-Metylo-N-nitro-2,4,6-tńnitroanilina (tetryl)
7.2.19. Nitroguanidyna
7.2.20. 1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazacykloheksan (heksogen)
7.2.21. 1,3,5,7-Tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (oktogen)
7.3. Sulfonowanie
7.3.1. Kwas sulfanilowy
7.3.2. Benzenosulfonian sodu
7.3.3. Kwas 2-hydroksynaftaleno-ó-sulfonowy (sól sodowa)
7.3.4. p-Toluenosulfonian sodu
7.3.5. 2-Naftalenosultonian sodu
7.3.6. 2-Antrachinonosulfonian sodu
7.3.7. Kwas 2,5-dimetylobenzenosulfonowy
7.3.8. Kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
7.3.9. p-Toluenosulfonian butylu
7.3.10. p-Toluenosulfonamid
7.4. Redukcja
7.4.1. Redukcja związków karbonylowych
7.4.2. Redukcja związków nitrowych
7.4.3. Anilina
7.4.4. Hydrat pinakonu
7.4.5. m-Nitroanilina
7.4.6. Hydrazobenzen
7.4.7. Chlorowodorek 1-amino-2-naftolu
7.4.8. Benzhydrol
7.4.9. o-Anizydyna
7.4.10. 1-Naftyloamina
7.4.11. Fenylohydroksyloamina
7.4.12. o-Fenylenodiamina
7.4.13. o-Chloroanilina
7.4.14. Kwas p-aminobenzoesowy
7.5. Utlenianie
7.5.1. Utlenianie węglowodorów do kwasów karboksylowych
7.5.2. Utlenianie alkoholi i aldehydów
7.5.3. Różne reakcje utleniania
7.5.3.1. 2-Metylonaftochinon
7.5.3.2. Kwas p-nitrobenzoesowy
7.5.3.3. Kwas D-galaktonowy
7.5.3.4. P-Benzochinon
7.5.3.5. 1,4-Naftochinon
7.5.3.6. Azobenzen
7.5.3.7. Dibenzoil
7.5.3.8. Kwas nikotynowy
7.5.3.9. Kwas o-bromobenzoesowy
7.5.3.10. Kwas 2,4,6-trinitrobenzoesowy (z trinitrotoluenu)
7.6. Estryfikacja i acylowanie
7.6.1. Otrzymywanie estrów
7.6.2. Amidy i imidy kwasów karboksylowych
7.6.1.1. Mrówczan etylu
7.6.1.2. Octan etylu
7.6.1.3. Octan butylu
7.6.1.4. (3-Pentaacetyloglukoza
7.6.1.5. Oktaacetylosacharoza
7.6.1.6. Octan 2-naftylu
7.6.1.7. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)
7.6.1.8. Benzoesan fenylu
7.6.1.9. Cynamonian etylu
7.6.1.10. Salicylan fenylu
7.6.1.11. Acetanilid
7.6.1.12. Octan benzylu
7.6.1.13. Salicylan metylu
7.6.1.14. Triazotan gliceryny (nitrogliceryna)
7.6.1.15. Tetraazotan pentaerytrytu
7.6.1.16. Azotan celulozy (nitroceluloza) (piroceluloza, 12,7 % N)
7.6.2.1. Benzamid
7.6.2.2. p-Aminobenzenosulfonamid
7.7. Sole diazoniowe
7.7.1. Otrzymywanie
7.7.2. Reakcje
7.7.2.1. p-Bromotoluen
7.7.2.2. Kwas o-chlorobenzoesowy
7.7.2.3. p-Jodotoluen
7.7.2.4. p-Dinitrobenzen
7.7.2.5. Chlorobenzen
7.7.2.6. m-Nitrofenol
7.7.2.7. Oranż metylowy
7.7.2.8. Chryzoidyna
7.7.2.9. Sudan I (benzenoazo-2-naftol)
7.7.2. 10. Oranż 2-naftolu ....
7.7.2.11. p-Bromonitrobenzen
7.7.2.12. o-Bromotoluen
7.7.2.13. Czerwień metylowa
7.8 Hydroliza
7.8.1. Kwas fenylooctowy
7.8.2. 2,4-Dinitrofenol
7.8.3. Alkohol benzylowy
7.8.4. Kwas maleinowy i kwas fumarowy
7.8.5. Fenyloacetamid
7.8.6. Kwas pentanowy (walerianowy)
7.8.7. p-Nitroanilina
7.8.8. 2-Chloro-5-nitrofenol
7.9. Preparaty różne
7.9.1. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy
7.9.2. Kwas salicylowy
7.9.3. Eter etylowy 2-naftolu
7.9.4. Amid kwasu o-metylobenzoesowego
7.9.5. 1,3,5-Trinitrobenzen (z kwasu 2,4,6-trinitrobenzoesowego)
7.9.6. Piorunian rtęci
7.9.7. Azydek ołowiu
7.10. Preparaty złożone
7.10.1. p-Aminoazobenzen (z diazoaminobenzenu)
7.10.2. p-Nitrojodobenzen (zjodobenzenu)
7.10.3. Benzanilid (z benzofenonu)
7.10.4. Kwas p-acetyloaminobenzoesowy (z p-acetylotoluidyny)
7.10.5. Octan p-krezylu (z p-krezolu)
7.10.6. Nitrozometylomocznik (z acetylometylomocznika)
7.10.7. 4-Metylo-7-hydroksykumaryna (z acetylooctanu etylu)
7.10.8. Fenoloftaleina (z fenolu)
7.10.9. N-Bromoimid kwasu bursztynowego (z imidu kwasu bursztynowego)
7.10.10. Antrachinon (z kwasu o-benzoilobenzoesowego)
7.10.11. Chlorowodorek metyloaminy (z acetamidu)
7.10.12. Acetyloglicyna (z glicyny)
7.10.13. Kwas antranilowy (z ftalimidu)
7.10.14. Cyklopentanon (z kwasu adypinowego)
7.10.15. o-Hydroksyacetofenon (z octanu fenylu)
7.10.16. Chlorek cynamoilu (z kwasu cynamonowego)
7.10.17. Benzylidenoacetofenon (z acetofenonu)
7.10.18. Cykloheksylobenzen (z cykloheksenu)
7.10.19. Kaprolaktam (z oksymu cykloheksanonu)
7.10.20. 1,2,3,4 - Tetrahydrokarbazcl (z cykloheksanonu)
7.10.21. 2,2',4,4',6,6'- Heksanitrodifenyloamina (heksyl)
7.10.22. Benzoesan etylu (z kwasu benzoesowego)
7.10.23. p-Bromoanizol (z anizolu)

8. Syntezy w skali półmikro
8.1. Wprowadzenie
8.2. Technika półmikrosyntezy
8.2.1. Ogrzewanie
8.2.2. Destylacja
8.2.3. Krystalizacja
8.2.4. Sączenie
8.2.5. Chloroform
8.2.6. Aceton
8.2.7. 3,5-Dinitrobenzoesany
8.2.8. Etylobenzen
8.2.9. Kwas 1-naftoesowy
8.2.10. Bezwodniki kwasów karboksylowych
8.2.11. Estry metylowe kwasów karboksylowych
8.2.12. Amidy aromatycznych kwasów monokarboksylowych
8.2.13. p-Nitrobenzoesanyfenoli
8.2.14. 2,4- Dinitrofenylohydrazony
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Gąsiorek Jan, Jankowski Andrzej
Chemia jest to nauka o sposobach łączenia się atomów w cząsteczki, o metodach otrzymywania (preparacji, syntezy) tych cząsteczek i o ich budowie (strukturze). Cel nauczania chemii: Chemia jest potrzebna do wyjaśnienia procesów zachodzących w organizmach żywych takich, jak np. trawienie pokarmu, rozmnażanie, ruch. Jest ona też konieczna do zrozumienia równowagi panującej w środowisku naturalnym oraz możliwości jej zakłócenia takich, jak zatrucie środowiska, zmiany kwasowości czy natężenia promien
Praca zbiorowa
Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów kierunku technologia chemiczna.
Praca zbiorowa, Smolik Marek
W podręczniku przedstawiono niektóre metody rozdziału i oczyszczania substancji (strącania osadów, krystalizacja, sączenie, ekstrakcja, destylacja, sublimacja). Podręcznik przeznaczony jest dla studentów chemii zarówno na kierunkach uniwersyteckich jak i technicznych, Daje możliwości poznania i zrozumienia wybranych dziedzin z podstaw chemii nieorganicznej.
Binkowska Iwona , Gałęzowski Włodzimierz, Jarczewski Arnold, Minksztym Kazimierz , Nowak Iwona , Wisłocka Żaneta
Chemia związków węgla, zwana inaczej chemią organiczną, została zapoczątkowana wiekopomnym doświadczeniem Friedricha Wohlera w 1828 r. Wohler ogrzewając cyjanian amonu, związek uważany jako par exellence nieorganiczny, otrzymał mocznik, który był produktem organizmów żywych. Do tego roku uważano, iż substancja taka i jej podobne mogą powstać wyłącznie jako produkt organizmu żywego, który dysponował siłą sprawczą zwaną „vis vitalis".
Izydorczyk Jan, Turek Wincenty, Uziel Zbigniew
Prezentowany podręcznik akademicki obejmuje zagadnienia podstawowe z zakresu aktywności i przewodności elektrolitów, elementów termodynamiki ogniw galwanicznych oraz różnorodnego zastosowania pomiarów sił elektromotorycznych odpowiednio zestawionych ogniw, do wyznaczania stałych równowag w różnego typu reakcjach jonowych
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-02-20 08:56
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.