Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Czynniki i procesy kształtujące odpływ składników mineralnych w wodach rzecznych w zlewni górnej Narwi
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
150
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Strategia ochrony morza Bałtyckiego musi być poprzedzona rozpoznaniem źródeł, czynników i procesów kształtujących obieg i odpływ składników mineralnych doń wnoszonych przez wody rzeczne. Przykładem nizinnej zlewni stanowiącej grupę mniejszych i większych rzek, w której nie dokonano jeszcze szczegółowego rozpoznania czynników kształtujących odpływ składników mineralnych w skali całej zlewni jest zlewnia górnej Narwi. Określenie wielkości odpływu składników mineralnych oraz wskazanie regulujących go czynników i procesów jest ściśle związane z polityką ochrony wód zlewni górnej Narwi co niewątpliwie podkreśla znaczenie i duży udział niniejszej pracy w ochronie środowiska zlewni badanej rzeki. Zlewnia górnej Narwi jest położona w północno-wschodniej Polsce na obszarze znanym jako “Zielone Płuca Polski”. Jest tutaj z jednej strony dużo lasów, jezior, mokradeł i niezanieczyszczonych cieków wodnych oraz niewielki przemysł i ekstensywne rolnictwo z drugiej strony. Zlewnię tą można uznać jako reprezentatywną zlewnią nizinną dorzecza Wisły. W tych warunkach ocena ładunków składników mineralnych a konkretnie ich form rozpuszczonych N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-, SSO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+/3+ i Zn2+ w wodach oraz ich eksportu ze zlewni staje się bardzo ważnym elementem w opracowywaniu strategii poprawiania jakości wody w badanym regionie.
Celem pracy było wskazanie mechanizmów, przyczyn i źródeł wzbogacania w składniki mineralne zasobów wód rzecznych na obszarze zlewni górnej Narwi. W związku z tak postawionym celem autor postanowił odpowiedzieć na następujące pytania i zagadnienia:
Jakie ładunki jednostkowe składników mineralnych dostają się z powierzchni zlewni górnej Narwi do wód powierzchniowych i jaka rolę pełnią przy tym wody opadowe? Jakie czynniki i procesy rządzą tą dostawą oraz jakie są jej źródła? Jakie ładunki składników mineralnych wynoszone są przez wody powierzchniowe z badanej zlewni oraz jakie są ich źródła?
Jaki wpływ na skład chemiczny wody rzek wywierają źródła powierzchniowe i punktowe składników mineralnych i procesy zachodzące w środowisku wodnym badanej zlewni?
Jakie czynniki wpływają na stężenie i ładunek składników mineralnych w wodzie powierzchniowej zlewni górnej Narwi? Jakie są główne przyczyny tego wpływu? Które ładunki składników mineralnych decydują o ogólnym ładunku wynoszonym ze zlewni przez wody rzeki Narew?
Czy jest możliwe i w jakim zakresie przewidywanie stężenia oraz ładunków składników mineralnych w wodach zlewni górnej Narwi na podstawie wielkości hydrologicznych, geomorfologicznych i sezonowych na tym terenie?
Zaprezentowane w pracy wyniki pochodzą z badań wód opadowych, rzecznych, z rowów melioracyjnych oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych do badanych rzek. Badania były przeprowadzone w latach 2001-2005 na obszarze zlewni górnej Narwi. W próbkach oznaczano stężenie N-NH4 +, N-NO2-, N-NO3-, PPO43-, S-SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+/3+, Zn2+ oraz przewodność elektryczną i pH. Analizy chemiczne przeprowadzono za pomocą spektrofotometrów (VIS) HACH DR-2000 i DR-4000 a także za pomocą spektrometru absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) Varian typu SpectrAA-100A. Do analiz statystycznych wyników badań zastosowano szereg wielowymiarowych metod statystycznych: wielowymiarową analizę czynnikową (FA), analizę składowych głównych (PCA), analizę skupień w wersji Warda (CA) oraz sztuczne sieci neuronowe (AAN). W pracy obliczano ładunki składników mineralnych w wodach opadowych, rzecznych, melioracyjnych i ściekach oczyszczonych.
W opracowaniu poszukiwano przyczyn i źródeł wzbogacania w składniki mineralne zasobów wód rzecznych na obszarze zlewni górnej Narwi. Określono w niej ładunki jednostkowe składników mineralnych dostające się z powierzchni zlewni górnej Narwi do wód powierzchniowych oraz ładunki składników mineralnych transportowane przez wody powierzchniowe w badanej zlewni i ich źródła. Określono rolę wód opadowych w kształtowaniu ogólnego ładunku składników mineralnych w wodach powierzchniowych. Porównano ładunki składników mineralnych wnoszone przez te wody z ładunkami wynoszonymi przez wody z systemów melioracyjnych i rzecznych. Okazało się, że procesy toczące się w zlewni działają retencyjnie w przypadku niektórych składników mineralnych. Wskazano szereg źródeł składników mineralnych w zlewni ze szczególnym uwzględnieniem źródeł antropogenicznych o charakterze punktowym i powierzchniowym. Wykazano wpływ powierzchniowych i punktowych źródeł składników mineralnych na skład chemiczny wód rzecznych i procesy zachodzące w badanych środowiskach wodnych.
W pracy określono czynniki wpływające na stężenie i ładunek składników mineralnych w wodach powierzchniowych zlewni górnej Narwi. Określono ogólny ładunek składników mineralnych wynoszony ze zlewni górnej Narwi oraz tworzące go ładunki składowe. Wykonano i przetestowano modele sieci neuronowych do prognozowania stężenia i ładunków składników mineralnych na podstawie wielkości hydrologicznych, geomorfologicznych i sezonowych na tym terenie.
Przeprowadzone badania wykazały a testy statystyczne potwierdziły że największy ładunek składników mineralnych spośród wszystkich dużych dopływów Narwi odpływa ze zlewni Orlanki. Zlewnia tej rzeki jest użytkowana rolniczo. Skutkuje to zwiększonym dopływem składników mineralnych z jej obszaru. Do głównych przyczyn i źródeł wzbogacania składnikami mineralnymi wód Orlanki zaliczono punktowe źródło – miasto Bielsk Podlaski oraz procesy intensywnego przemieszczania tych składników z obszaru zlewni w czasie zmiennych warunków atmosferycznych.
Największe ładunki jednostkowe składników mineralnych odpływają ze zlewni grupy małych rzek. Charakter rolniczy, leśny i zurbanizowany zlewni tych rzek dodatkowo różnicował stężenie badanych składników. Małe rzeki wykazują przewagę zasilania powierzchniowego nad podziemnym co jest bezpośrednią przyczyną znacznego wzbogacania ich wód w składniki mineralne migrujące z ich urozmaiconych zlewni. Ponadto procesy samooczyszczania w tych rzekach są ograniczone z uwagi na ich wielkość. Średnie stężenie N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-, SSO4 2-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+ i Zn2+ było dodatnio zależne od średniego przepływu wód Narwi natomiast ujemnie stężenie Fe2+/3+. Jest to efekt przewagi źródeł powierzchniowych składników mineralnych nad punktowymi w zlewni bezpośredniej górnej Narwi. Nie uzyskano wiarygodnych zależności pomiędzy stężeniem badanych składników a przepływem wód Supraśli. Stężenie większości badanych składników w wodach Narewki nie wykazywały korelacji z przepływem, oprócz P-PO43-, S-SO42- i Cl-. W tych przypadkach otrzymano zależności ujemne. Widoczna jest tutaj przewaga źródeł punktowych nad powierzchniowymi oraz znaczne zalesienie zlewni, działające retencyjnie na wody obu rzek powodujące okresowo uwalnianie niektórych składników z osadów dennych do wód. W wodach Orlanki otrzymano zależności na poziomie współczynników korelacji mieszczących się w zakresie 0,60-0,95 między natężeniem przepływu a stężeniem większości badanych składników, co również prowadzi do stwierdzenia o przewadze źródeł powierzchniowych w jej zlewni nad punktowymi. W przypadku małych rzek nie wykazano tych zależności, dając równocześnie podstawę do dowodu o przewadze źródeł punktowych nad powierzchniowymi w ich zlewniach.

Spis treści

Wstęp

1. Cel pracy i uzasadnienie badań
2. Wody w literaturze przedmiotu
3. Ogólna charakterystyka obszaru badań
4. Metodyka i zakres badań
5. Wyniki badań i dyskusja
5.1. Składniki mineralne w wodzie opadowej
5.2. Składniki mineralne w wodach rzecznych
5.2.1. Rzeka Narew
5.2.2. Dopływy rzeki Narew
5.2.2.1. Rzeka Supraśl
5.2.2.2. Rzeka Narewka
5.2.3. Rzeka Orlanka
5.2.4. Grupa małych rzek
5.3. Składniki mineralne w wodach z rowów melioracyjnych
5.4. Składniki mineralne w ściekach oczyszczonych
6. Dyskusja i podsumowanie

Wnioski
Literatura
Streszczenia
Spis tabel
Spis rysunków
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Woś Alojzy
Sięgając po nowy podręcznik Profesora Alojzego Wosia - 'Zarys klimatu Polski' mamy przed oczyma bogactwo form środowiska geograficznego naszego kraju, w którym stosunki klimatyczne odgrywają znaczącą rolę. Synteza, podjęta przez Autora, jest trudnym zadaniem ze względów merytorycznych i metodycznych. W Polsce panuje klimat umiarkowany, odznaczający się dużą zmiennością pogód, która wynika ze ścierania się oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza. Układ pogód ma wiele cech korzystnych dla
Skorbiłowicz Elżbieta
Przykładem nizinnej zlewni stanowiącej grupę mniejszych i większych rzek, w której nie dokonano jeszcze szczegółowego rozpoznania czynników kształtujących odpływ składników mineralnych w skali całej zlewni jest zlewnia górnej Narwi.
Banaszuk Henryk, Banaszuk Piotr
Autor w swoich badaniach stosował metody geomorfologiczne i geologiczne oraz oznaczenia wieku osadów polodowcowych metodą termoluminescencyjną (TL). Ze względu bowiem na niezgodności, na obszarze Niziny, wyników badań metodą pyłkową oraz metodami 14C i TL, a także ze względu na wątpliwości co do wiarygodności części oznaczeń metodą pyłkową uznał za najbardziej przydatne do badań nad morfogenezą Niziny datowania metodą TL.
Zawadzki Jarosław
Praca, pomimo że jest adresowana dla studentów i doktorantów kierunków środowiskowych, może być wykorzystywana na wielu innych kierunkach – w szczególności geologicznych, rolniczych, hydrologicznych, górniczych, technicznych itp., prowadzonych na uniwersytetach, politechnikach, a nawet uczelniach ekonomicznych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-02-23 04:01
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.