Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Geodezja katastralna PROMOCJA!
Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
728
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2011 wydanie II, poprawione i uzupełnione
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

138,00 zł
120,00 zł

GEODEZJA KATASTRALNA to dział geodezji, a także nazwa przedmiotu nauczania, zajmującego się opisem czynności geodezyjno-administracyjnych związanych z obsługą podstawowych procedur z zakresu gospodarki nieruchomościami przy wykorzystaniu wiedzy z prawa rzeczonego i administracyjnego, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) i geodezji. Jest to ten segment nauki geodezyjnej, który pełni funkcję usługową w stosunku do planowania przestrzennego, a w szczególności do gospodarki nieruchomościami w jej prawnym i przestrzennym wymiarze. Efektem geodezyjnej obsługi wspomnianych procedur (procesów) są zmiany stanów ewidencyjnych i stanów prawnych nieruchomości, a także wzbogacenie informacji o terenie, umożliwiających efektywny obrót nieruchomościami.

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTER NIERUCHOMOŚCI) to, według ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne [11], prowadzony w skali całego kraju w sposób jednolity, systematycznie aktualizowany i wiarygodny, rejestr publiczny będący zbiorem informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI polega natomiast na racjonalnym zarządzaniu nieruchomościami poprzez właściwy ich obrót, sposób zagospodarowania oraz użytkowania gwarantujący efektywność ekonomiczną i społeczną (Hycner, 2000a) o obejmuje ona:

 • gospodarowanie gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa (SP) oraz własnością jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 • podziały nieruchomości
 • scalenia i podziały nieruchomości,
 • wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • pierwokup nieruchomości,
 • udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wycenę nieruchomości.

Gospodarka nieruchomościami określa metody i warunki zarządzania przestrzenią i jej obiektami, wynikającymi głównie z zasad i ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Hycner, 2006)

Problematyka gospodarki nieruchomościami w Polsce znajduje się aktualnie (2009 r.) w kompetencjach 5 resortów:

 1. Ministerstwa Infrastruktury,
 2. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 3. Ministerstwa Środowiska,
 4. Ministerstwa Obrony Narodowej
 5. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Natomiast przepisy ustawowe dotyczące gospodarki nieruchomościami, pojmowanej jako ogół procesów wymiany dóbr i usług (Wierzbowski, 2007),

Zawarte są głównie w:

 • ustawie – Kodeks cywilny,
 • ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawie o własności lokali,
 • ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • ustawie o scalaniu i wymianie gruntów,
 • ustawie o lasach
 • ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 • ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawie o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego
 • ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Oprócz resortowego rozdrobnienia kompetencji, rozstrzygnięcia z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego dotyczą zróżnicowanych form zbywania i nabywania nieruchomości (własność, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawa).

Podstawowe pojęcia funkcjonujące (dominujące) w przedmiocie GEODEZJA KATASTRALNA, a związane z gospodarką nieruchomościami, to: nieruchomość, stan prawny nieruchomości, działka ewidencyjna, stan ewidencyjny działki (nieruchomości), granice działki ewidencyjnej, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podział geodezyjny działki, podział prawny nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości, opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, zasiedzenie, uwłaszczenie, wywłaszczenie.

W ramach prezentowanych zagadnień omówiono czynności w poszczególnych procedurach geodezyjno-administracyjnych. W szczególności przybliżono m.in. wybrane zagadnienia z zakresu stanów prawnych nieruchomości i zasad ich regulacji, ustalanie, wznawiania i przyjmowania granic prawnych oraz wyznaczanie granic ewidencyjnych (katastralnych) nieruchomości, prawnych uwarunkowań dokonywanie geodezyjnych podziałów działek, scaleń i podziałów nieruchomości na terenach zurbanizowanych, podziałów nieruchomości rolnych i leśnych.

Tematyka publikacji jest to pewnego stopnia uporządkowanym zbiorem istotnych informacji branżowych, zebranych przede wszystkim na podstawie publikacji książkowych, materiałów szkoleniowych, wyroków i uchwał NSA, wytycznych i interpretacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, artykułów prezentowanych w różnorodnych czasopismach geodezyjnych, a przez to trudno zauważalnych w codziennej praktyce geodety.

Publikacja jest adresowana zarówno do geodetów-praktyków, jak i do studentów kierunku Geodezja i Kartografia, zainteresowanych poznaniem wymienionych zagadnień, niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych, jak również w przyszłej pracy zawodowej geodety. Zamieszczony obszerny spis literatury źródłowej przedmiotu niewątpliwie stanowił będzie pomoc przy pisaniu takich prac. Bardzo liczne o dość często zmieniające się przepisy prawne powinny motywować zainteresowanych geodetów do nieustannego ich śledzenia oraz aktualizacji stosowanych procedur postępowania.

W drugiej, praktycznej części podręcznika zaprezentowano przykłady sześciu operatów technicznych w trzech wybranych procedurach geodezyjno-prawnych. Zamieszczono najważniejsze dokumenty wyjściowe, udostępniane przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawiadomienia, postanowienia i decyzje administracyjne , niezbędne obliczenia geodezyjne oraz dokumentację końcową dla zleceniodawcy w postaci np. wykazów zmian danych ewidencyjnych działki, map do celów prawnych itp.

Końcową część publikacji stanowią załączniki tekstowe z najczęściej wykorzystywanymi w praktyce geodezji katastralnej przepisami prawnymi (wyciągi z wybranych aktów prawnych) oraz przydatnymi pomocami zawartymi w instrukcjach technicznych. Ponadto zamieszczono 14 wybranych druków do wypełnienia (zawiadomień i protokołów), które oprócz druków wypełnionych i zamieszczonych w przykładowych 6 operatach dopełniają obraz ważniejszych etapów pracy geodety w omawianej dziedzinie geodezji katastralnej.

Ponad 280 wybranych pojęć i terminów, dotyczących zagadnień technicznych, jak i prawnych związanych z omawianą problematyką, ułatwi czytelnikom ich przyswojenie bądź doraźne wykorzystanie.

 

Spis Treści

1. Wprowadzenie
2. Problematyka prawna nieruchomości – zagadnienia wstępne
2.1. Nieruchomość jako kategoria prawa rzeczowego
2.2. Klasyfikacja nieruchomości w zakresie podmiotowym i przedmiotowym
2.2.1. Klasyfikacja nieruchomości w zakresie podmiotowym
2.2.2. Klasyfikacja nieruchomości w zakresie przedmiotowym
2.3. Przestrzenne ograniczenia praw do nieruchomości
2.4. Źródła informacji o nieruchomościach oraz identyfikacja praw do nieruchomości
3. Prawa związane z nieruchomościami
3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Prawa rzeczowe
3.3. Ograniczone prawa rzeczowe
3.4. Prawa zobowiązaniowe
3.5. Trwały zarząd
3.6. Wspólnoty gruntowe
4. Stan prawny nieruchomości
4.1. Stany nieruchomości związane z geodezją katastralną
4.2. Księgi wieczyste – rys historyczny
4.3. Księgi wieczyste – stan obecny
4.3.1. Zasady dotyczące ksiąg wieczystych
4.3.2. Treść ksiąg wieczystych oraz postępowanie wieczystoksięgowe
4.3.3. Zakładanie księgi wieczystej
4.3.4. Badanie stanu prawnego nieruchomości a badanie księgi wieczystej
4.3.5. Uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistymi stanem prawnym
4.4. Regulacje stanów prawnych nieruchomości – wybrane zagadnienia
4.5. Zasiedzenie nieruchomości
4.6. Ogólnokrajowe zasady nabycia praw do nieruchomości oraz ich ujawnianie
4.6.1. Uwłaszczenie posiadaczy gospodarstw rolnych w 1971 roku
4.6.2. Komunalizacja części mienia Skarbu Państwa od 1990 roku
4.6.3. Uwłaszczenie osób prawnych wg stanu nieruchomości z dnia 5 grudnia 1990 roku
4.6.4. Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego od 2008 roku
5. Granice nieruchomości
5.1. Historia ustalania granic nieruchomości
5.2. Historia systemów katastralnych w Polsce
5.3. Aktualne zasady ustalania przebiegu granic nieruchomości
5.4. Wznawianie przebiegu granic ustalonych według stanu prawnego nieruchomości
5.5. Wyznaczanie przebiegu granic działek ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków
5.6. Problematyka przyjmowania granic nieruchowmości procedurach podziałowych
5.7. Komentarz do zasad ustalania przebiegu granic oraz przyjmowania granic w procedurach podziałowych
5.8. Zasady pomiaru granic i aktualizacji map w geodezji katastralnej
5.9. Obliczenia pola powierzchni działki ewidencyjnej i rozliczanie pól powierzchni jej elementów składowych
6. Rozgraniczanie nieruchomości
6.1. Istota rozgraniczenia nieruchomości – zagadnienia wstępne
6.2. Czynności przygotowawcze geodety do rozgraniczenia nieruchomości
6.3. Czynności geodety w trakcie ustalania przebiegu granic na gruncie
6.4. Ugoda graniczna zawarta przed geodetą
6.5. Czynności geodety w przypadku braku ugody granicznej
6.6. Skutki prawne zawarcia ugody granicznej lub jej braku
6.7. Operat rozgraniczeniowy i wydanie decyzji administracyjnych
6.8. Postępowanie sądowe związane z rozgraniczeniem nieruchomości
6.9. Koszty rozgraniczenia nieruchomości
6.10. Specjalne tryby rozgraniczenia nieruchomości
6.10.1. Rozgraniczenie nieruchomości przy scalaniu i wymianie gruntów
6.10.2. Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi
6.10.3. Rozgraniczenie nieruchomości nabywanych do zasobów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
7. Geodezyjne podziały nieruchomości
7.1. Zagadnienia wstępne
7.2. Tryb administracyjny podziału nieruchomości
7.2.1. Wstępny projekt podziału nieruchomości i jego opiniowanie
7.2.2. Czynności w trybie administracyjnym – etap I
7.2.3. Czynności w trybie administracyjnym – etap II
7.2.4. Przebieg geodezyjnego podziału działki zurbanizowanej w trybie administracyjnym
7.2.5. Uproszczone podziały nieruchomości (bez wstępnego projektu i bez opiniowania)
7.2.6. Podziały nieruchomości wykonywane z urzędu
7.2.7. Działki wydzielane pod drogi publiczne wg ustawy o gospodarce nieruchomościami
7.2.8. Połączenia i ponowny podział nieruchomości
7.3. Tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych (tzw. „rolny”)
7.4. Porównanie trybu administracyjnego z trybem podziału nieruchomości rolnych i leśnych
7.5. Podział nieruchomości zabytkowych
7.6. Sądowy podział nieruchomości
7.7. Podział nieruchomości do korzystania
8. Scalenie i podział nieruchomości
8.1. Zagadnienia prawno-organizacyjne dotyczące scalenia i podziału nieruchomości
8.2. Procedura opracowania dokumentacji geodezyjnej i rodzaje niezbędnych dokumentów
8.3. Procedura prawna finalizująca scalenie i podział nieruchomości
8.4. Efekty scalenia i podziału nieruchomości
9. Opłaty adiacenckie i opłata planistyczna
10. Scalenie i wymiana gruntów
10.1. Pojęcie i rys historyczny scalenia gruntów w Polsce
10.2. Regionalne zróżnicowanie potrzeb scaleniowych
10.3. Cele scalenia gruntów
10.4. Projekt ogólny scalenia gruntów
10.5. Szacunek porównawczy scalenia gruntów
10.6. Projekt szczegółowy scalenia gruntów
10.7. Wyznaczenie i okazanie projektu scalenia na gruncie
10.8. Wymiana gruntów
10.9. Efekty scalenia i wymiany gruntów
11. Wywłaszczenie nieruchomości
12. Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne
12.1. Zagadnienia prawno-organizacyjne w pracach przygotowawczych do budowy dróg publicznych
12.2. Procedura geodezyjno-prawna dotycząca podziałów i nabywania nieruchomości pod drogi publiczne
13. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
14. Wybrane operaty procedur geodezyjnych z komentarzem
14.1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego
14.1.1. Operat nr 1. Połączenie działek ewidencyjnych tworzących jedną nieruchomość gruntową
14.1.2. Operat nr 2. Zmiana sposobu zagospodarowania działki wskutek jej zabudowy
14.2. Ustalanie granic nieruchomości
14.2.1. Operat nr 3. Wznowienie granic nieruchomości
14.2.2. Operat nr 4. Rozgraniczenie nieruchomości
14.3. Procedury związane z podziałami nieruchomości
14.3.1. Operat nr 5. Podział geodezyjny działki rolnej
14.3.2. Operat nr 6. Podział geodezyjny działki zurbanizowanej – dwuetapowy
Załączniki tekstowe (I-X)
Wybrane druki
Spis załączników do wybranych operatów
Spis schematów, rysunków, przykładów, tabel
Literatura i wykaz aktów prawnych
Słownik pojęć i terminów z zakresu geodezji katastralnej
Alfabetyczny spis pojęć i terminów
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-10-17 06:01
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.