Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej ksiegarni.
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Towar dnia
20,00 zł
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Syntezy i transformacje związków organicznych
Dostępność: jest na magazynie sklepu - wysyłka w 24h.
Dostępna ilość: 2
Autor
ISBN
978-83-7348-209-8
Liczba stron
237
Oprawa
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Oddajemy do rąk czytelników skrypt, który jest próbą przekazania doświadczenia nabytego w ciągu wielu lat pracy autorów, w dziedzinie syntetycznej chemii organicznej, jak również prowadzenia zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej.
Chemia organiczna, prezentowana na poziomie akademickim, stanowi zazwyczaj problem dla części studentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale do najważniejszych należy zaliczyć: - obszerny materiał wykładowy, z którym zazwyczaj student styka się po raz pierwszy
(minima programowe szkoły średniej);
- tzw. ?atomizacja wiedzy" nabywanej podczas toku edukacji;
- część studentów stara uczyć się chemii organicznej ?na pamięć" - co stanowi główny powód niepowodzeń.
Celem wykładu podstawowego z chemii organicznej jest zaprezentowanie korelacji pomiędzy strukturą i rozkładem gęstości elektronowej a reaktywnością poszczególnych grup funkcyjnych, jak również związków wielofunkcyjnych. W toku tego wykładu (ze względów czasowych) marginesowo traktujemy warunki prowadzenia poszczególnych transformacji chemicznych. Należy jednak pamiętać, iż reakcje chemiczne nie biegną w przestrzeni wirtualnej, a zazwyczaj wymagają odpowiedniego rozpuszczalnika. Ponadto synteza organiczna to nie tylko przeprowadzenie zasadniczej reakcji; to przede wszystkim przeróbka mieszaniny reakcyjnej, izolacja produktu, jego oczyszczenie i identyfikacja. Chemik spędza najwięcej czasu na izolacji i oczyszczaniu produktów przeprowadzanych reakcji.

Spis treści:

1. WSTĘP
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawowe techniki izolacji i oczyszczania związków organicznych
1.2. 1. Ekstrakcja
1.2.2. Destylacja
1.2.3. Krystalizacja

2. SCHEMATY SYNTEZ JEDNOETAPOWYCH I ICH OCENA PUNKTOWA
2.1. Utlenianie i redukcja
2.1.1. Aldehyd izomasłowy z izobutanolu
2.1.2. Aldehyd masłowy z n-butanolu
2.1.3. p-Toluidyna z p-nitrotoluenu
2.2. Aldehydy i ketony
2.2.1. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy z aldehydu benzoesowego (reakcja Cannizzaro)
2.2.2. Cynamonian etylu z aldehydu benzoesowego
2.2.3. Kwas cynamonowy z aldehydu benzoesowego
2.3. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
2.3.1. Benzoesan metylu z kwasu benzoesowego
2.3.2. Chlorek benzoilu z kwasu benzoesowego
2.3.3. Maślan n-butylu z n-butanolu
2.4. Substytucja nukleofilowa
2.4.1. Chlorek t-butylu z t-butanolu
2.4.2. Chlorek izobutylu z izobutanolu
2.4.3. Eter di-n-butylowy z n-butanolu
2.5. Substytucja elektrofilowa
2.5.1. Acetofenon z benzenu
2.5.2. Bromobenzen z benzenu
2.5.3. t-Butylobenzen z benzenu
2.6. Sole diazoniowe
2.6.1. Bromobenzen z aniliny
2.6.2. Fenol z aniliny
2.6.3. Oranż metylowy z kwasu p-aminobenzenosulfonowego
2.7. Związki magnezoorganiczne
2.7.1. 1,1-Difenyloetanol z octanu etylu
2.7.2. 1-Fenylopropanol z propanalu
2.7.3. 3-Pentanol z propanalu
2.8. Przegrupowania i reakcje różne
2.8.1. Acetylooctan etylu z octanu etylu
2.8.2. Aldehyd salicylowy z fenolu
2.8.3. Monobenzylofosforyn amonu z fosforynu difenylu

3. SCHEMATY SYNTEZ WIELOETAPOWYCH I ICH OCENA PUNKTOWA
3.1. N-Acetylo-1-aminonaftalen z naftalenu
3.2. N-Acetyloglicynian metylu z kwasu chlorooctowego
3.3. N-Acetyloglicynian metylu z kwasu chloooctowego
3.4_ N-Acetylo-2,4,6-tribromoanilina z nitrobenzenu
3.5. Aldehyd 2-hydroksy-1-naftoesowy z naftalenu
3.6. 2-Allilofenol z alkoholu allilowego
3.7. o-Aminoanizol z fenolu
3.8. p-Aminofenol z benzenu
3.9. Antranilan metylu z bezwodnika ftalowego
3.10. 1-Azofenylo-2-naftol z benzenu
3.11. 1-Azofenylo-2-naftol z naftalenu
3.12. Benzoesan metylu z benzenu
3.13. Benzofenon z bromobenzenu
3.14. 2,3-Benzofuran (kumaron) z fenolu
3.15. Benzoilooctan etylu z octanu etylu
3.16. 4-Benzylideno-2-fenylo-5-oksazolon z kwasu chlorooctowego
3.17. 4-Benzylideno-2-metylo-5-oksazolon z kwasu chlorooctowego
3.18. Benzyloamina z bezwodnika ftalowego
3.19. 1,1'-Binaftylo-2,2'-diol z naftalenu
3.20. 4,4'-Bis-(2,4,5-trifenyloimidazol) z benzenu
3.21. p-Bromoacetanilid z benzenu
3.22. p-Bromoanizol z p-nitrofenolu
3.23. p-Bromo-t-butylobenzen z benzenu
3.24. (B-Bromostyren z benzaldehydu
3.25. 2-Butoksyanilina z fenolu
3.26. p-t-Butyloacetanilid z benzenu
3.27. Chlorek benzoilu z benzenu
3.28. Chlorek o-jodobenzoilu z ftalimidu
3.29. 2-Chloro-2-fenylopropan z benzenu
3.30. Chlorowodorek p-aminoazobenzenu z aniliny
3.31. Czerwień metylowa z bezwodnika ftalowego
3.32. m-Dibromobenzen z benzenu
3.33. NN-Dietylobenzamid z etylobenzenu
3.34. 3,3-Difenylo-2-butanon z benzenu
3.35. 4,4-Difenylo-3-buten-2-on z acetylooctanu etylu
3.36. 1,1-Difenyloetylen z benzenu
3.37. 5,5-Difenylohydantoina z benzaldehydu
3.38. N-(4-Dimetyloaminofenylo)ftalimid z NN-dimetyloaniliny
3.39. 2,4-Dinitrofenylohydrazon acetonu z chlorobenzenu
3.40. 2,4-Dinitrofenylohydrazon aldehydu z chlorobenzenu
3.41. Eter metylowo-2-naftolowy z naftalenu
3.42. N-Fenylobenzamid z kwasu benzoesowego
3.43. 1-Fenylo-2-butanol z aldehydu benzoesowego
3.44. 4-Fenylo-2-butanon z octanu etylu
3.45. Fenylohydrazon acetofenonu z nitrobenzenu
3.46. Fenylohydrazon cykloheksanonu z nitrobenzenu
3.47. 1-Fenylo-2-metylo-2-propanol z aldehydu benzoesowego
3.48. (2-Furylo)-difenylometanol z furfuralu
3.49. Jodek 3-metylobutylu (jodek izoamylu) z pirokatecholu
3.50. p-Jodoanizol z p-nitrofenolu
3.51. o-Jodobenzoesan metylu z ftalimidu
3.52. 1-Jododekan z pirokatecholu
3.53. 1-Jodonaftalen z naftalenu
3.54. 1-Jodooktan z pirokatecholu
3.55. Keton n-butylo-fenylowy z aldehydu n-walerianowego
3.56. Keton etylowo-metylowy z octanu etylu
3.57. Kwas N-acetylo-p-aminobenzoesowy z p-nitrotoluenu
3.58. Kwas benzhydroksamowy z etylobenzenu
3.59. Kwas benzilowy z aldehydu benzoesowego
3.60. Kwas bifenylo-2,2'-dikarboksylowy z ftalimidu
3.61. Kwas 4-t-butylobenzeno-l,2-dikarboksylowy z t-butanolu
3.62. Kwas cyklopentanokarboksylowy z tetrahydrofuranu
3.63. Kwas 2,4-dinitrofenoksyoctowy z chlorobenzenu
3.64. Kwas fenylooctowy z aldehydu benzoesowego
3.65. Kwas fenylopropynowy z aldehydu benzoesowego
3.66. Kwas p-metylobenzoesowy z p-nitrotoluenu
3.67. Kwas m-nitrobenzoesowy z benzenu
3.68. Kwas (2-naftoksy)-octowy z naftalenu
3.69. Kwas trimetylooctowy z acetonu
3.70. Kwas 4-winylobenzoesowy z kwasu 4-metylobenzoesowego
3.71. p-Metoksyacetanilid z p-nitrofenolu
3.72. p-Metyloanizol z p-nitrotoluenu
3.73. o-Metylobenzoesan metylu z o-ksylenu
3.74. 2-Metylo-4-chloroheksan z izobutanolu
3.75. 1-(p-Metylofenylo)-1-propanol z p-nitrotoluenu
3.76. 5-Metylo-3-heksanon z izobutanolu
3.77. 1-Naftoesan metylu z naftalenu
3.78. p-Nitroanilina z aniliny
3.79. p-Nitroanizolzfenolu
3.80. m-Nitrobenzamid z kwasu benzoesowego
3.81. m-Nitrobenzoesan metylu z acetofenonu
3.82. m-Nitrobenzoesan metylu z acetofenonu
3.83. m-Nitrobenzoesan metylu z acetofenonu
3.84. m-Nitrobenzoesan metylu z bromobenzenu
3.85. m-Nitrobenzoesan metylu z bromobenzenu
3.86. p-Nitrobenzoesan metylu z p-nitrotoluenu
3.87. p-Nitrobenzofenon z p-nitrotoluenu
3.88. 1-Nitrozo-2-naftol z naftalenu
3.89. Octan 2-naftylu z naftalenu
3.90. 2-Okso-(2H)-i-benzopiran-3-karboksylan etylu (3-karboetoksykumaryna) z aniliny
3.91. 3-Oksopentano-l,5-dikarboksylan dipropylu z furfuralu
3.92. Oranż II z naftalenu
3.93. Osazony cukrów z chlorowodorku fenylohydrazyny
3.94. Pirogronian metylu z kwasu winowego
3.95. Z i E-Stilben z alkoholu benzylowego
3.96. Tetrafluoroboran N-benzylopirydyniowy z benzaldehydu i acetofenonu
3.97. 1,2,3,4-Tetrahydrokarbazol z nitrobenzenu
3.98. 3,4,5-Tribromoanilina z p-nitroaniliny
3.99. 1,3,5-Tribromobenzen z nitrobenzenu
3.100. 2,4,6-Tribromofenol z nitrobenzenu
3.101. Trifenylometanol z bromobenzenu
3.102. Trifenylometanol z etylobenzenu
3.103. Trifenylometanol z kwasu benzoesowego
3.104. n-Walerianian metylu z aldehydu n-walerianowego

4. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
4.1. Utlenianie i redukcja
4.1.1. Aldehyd izomasłowy z izobutanolu
4.1.2. Aldehyd masłowy z n-butanolu
4.1.3. p-Amino-NN-dimetyloanilina z oranżu metylowego
4.1.4. Anilina z nitrobenzenu
4.1.5. o-Aminoanizol z o-nitroanizolu
4.1.6. 1-Aminonaftalen z 1-nitronaftalenu
4.1.7. 1,1'-Binaftylo-2,2'-diol z 2-naftolu
4.1.8. 4,4'-Bis-(2,4,5-trifenyloimidazol) z 2,4,5-trifenyloimidazolu
4.1.9. 2-Butoksyanilina z 2-butoksynitrobenzenu
4.1.10. p-t-Butyloanilina z p-t-butylonitrobenzenu
4.1.11. Dibenzoil z benzoiny, utlenianie kwasem azotowym
4.1.12. Dibenzoil z benzoiny, utlenianie octanem miedzi II
4.1.13. Dibenzoil z benzoiny, utlenianie nadmanganianem potasu
4.1.14. 2,3-Difenylo-2,3-butanodiol z acetofenonu
4.1.15. m-Fenylenodiamina z m-dinitrobenzenu
4.1.16. N-Fenylohydroksyloamina z nitrobenzenu
4.1.17. Kwas N-acetylo-p-aminobenzoesowy z N-acetylo-p-toluidyny
4.1.18. Kwas benzoesowy z acetofenonu
4.1.19. Kwas benzoesowy z etylobenzenu
4.1.20. Kwas 4-bromometylobenzoesowy z kwasu 4-metylobenzoesowego
4.1.21. Kwas 4-t-butylobenzeno-l,2-dikarboksylowy z 1,2-dimetylo-4-t-butylobenzenu
4.1.22. Kwas o-metylobenzoesowy z o-ksylenu
4.1.23. Kwas m-nitrobenzoesowy z m-nitroacetofenonu
4.1.24. Kwas p-nitrobenzoesowy z p-nitrotoluenu
4.1.25. Kwas trimetylooctowy z pinakoliny
4.1.26. Kwas walerianowy z aldehydu walerianowego
4.1.27. p-Metoksyanilina z p-nitroanizolu
4.1.28. 5-Metylo-3-heksanon z 5-metylo-3-heksanolu
4.1.29. p-Nitrofenol z p-nitrozofenolu
4.1.30. p-Toluidyna z p-nitrotoluenu
4.1.31. 3,4,5-Tribromoanilina z 3,4,5-tribromonitrobenzenu
4.2. Aldehydy i ketony
4.2.1. Aldehyd 2-hydroksy-1-naftoesowy z 2-naftolu
4.2.2. Alkohol benzylowy z aldehydu benzoesowego
4.2.3. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy z aldehydu benzoesowego
4.2.4. Alkohol 2-furylometylowy i kwas furano-2-karboksylowy z furfuralu
4.2.5. 2,3-Benzofuran (kumaron) z kwasu o-formylofenoksyoctowego
4.2.6. Benzoina z aldehydu benzoesowego
4.2.7. Cynamonian etylu z aldehydu benzoesowego
4.2.8. 2,4-Dinitrofenylohydrazon acetonu z 2,4-dinitrofenylohydrazyny i acetonu
4.2.9. 2,4-Dinitrofenylohydrazony aldehydów z 2,4-dinitrofenylohydrazyny
4.2.10. Fenylohydrazon acetofenonu z fenylohydrazyny i acetofenonu
4.2.11. Fenylohydrazon cykloheksanonu z fenylohydrazyny i cykloheksanonu
4.2.12. Ketal etylenowy acetylooctanu etylu z acetylooctanu etylu
4.2.13. Kwas cynamonowy z aldehydu benzoesowego
4.2.14. Kwas 3-(2-furylo)-propenowy z furfuralu
4.2.15. Oksym benzofenonu z benzofenonu
4.2.16. Osazony cukrów z chlorowodorku fenylohydrazyny
4.2.17. Pinakol z acetonu
4.2.18. Tetrafluoroboran 2,4,6-trifenylopiryliowy z acetofenonu i aldehydubenzoesowego
4.3. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
4.3.1. Acetanilid z aniliny
4.3.2. N-Acetylo-1-aminonaftalen z 1-aminonaftalenu
4.3.3. N-Acetyloglicyna z glicyny
4.3.4. N-Acetyloglicynian metylu z N-acetyloglicyny
4.3.5. N-Acetyloglicynian metylu z N-acetyloglicyny
4.3.6. N-Acetylo-p-toluidyna z toluidyny
4.3.7. Acetylooctan etylu z octanu etylu
4.3.8. N-Acetylo-2,4,6-tribromoanilina z 2,4,6-tribromoaniliny
4.3.9. Antranilan metylu z kwasu antranilowego
4.3.10. Benzoesan metylu z kwasu benzoesowego
4.3.11. N-Benzoiloglicyna z glicyny
4.3.12. p-t-Butyloacetanilid z p-t-butyloaniliny
4.3.13. Chlorek benzoilu z kwasu benzoesowego
4.3.14. Chlorek o jodobenzoilu z kwasu o-jodobenzoesowego
4.3.15. Chlorek p-nitrobenzoilu z kwasu p-nitrobenzoesowego
4.3.16. Chlorek kwasu pirogronowego z kwasu pirogronowego
4.3.17. Chlorek kwasu walerianowego z kwasu walerianowego
4.3.18. Chlorek o-metylobenzoilu z kwasu o-metylobenzoesowego
4.3.19. Cyklopentanodikarboksylan dietylu z malonianu dietylu i 1,4-dibromobutanu
4.3.20. 1,2-Dibromo-2-fenylopropionian etylu z cynamonianu etylu
4.3.21. N-(4-Dimetyloaminofenylo)ftalimid z NN-dimetyloaniliny
4.3.22. Ftalimid z bezwodnika ftalowego i mocznika
4.3.23. Furano-2-karboksylan metylu z kwasu furano-2-karboksylowego ....
4.3.24. o-Jodobenzoesan metylu z kwasu o-jodobenzoesowego
4.3.25. Kwas 1,2-dibromo-2-fenylopropionowy z kwasu cynamonowego
4.3.26. Kwas 2,4-dinitrofenoksyoctowy z 2,4-dinitrofenolu
4.3.27. Maślan n-butylu z n-butanolu
4.3.28. p-Metoksyacetanilid z p-metoksyaniliny
4.3.29. o-Metylobenzoesan metylu z chlorku o-metylobenzoilu
4.3.30. 1-Naftoesan metylu z kwasu 1-naftoesowego
4.3.31. p-Nitrobenzoesan metylu z chlorku p-nitrobenzoilu
4.3.32. m-Nitrobenzoesan metylu z kwasu m-nitrobenzoesowego
4.3.33. Octan 2-naftylu z 2-naftolu
4.3.34. Pirogronian metylu z chlorku kwasu pirogronowego
4.3.35. n-Walerianian metylu z chlorku kwasu n-walerianowego
4.4. Substytucja nukleofilowa
4.4.1. 2-Benzoiloacetylooctan etylu z acetylooctanu etylu
4.4.2. 2-Benzyloacetylooctan etylu z acetylooctanu etylu
4.4.3. N-Benzyloftalimid z ftalimidu i chlorku benzylu
4.4.4. Bromek allilu z alkoholu allilowego
4.4.5. Bromek 4-karboksybenzylotrifenylofosfoniowy z kwasu 4-bromometylobenzoesowego
4.4.6. Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy z trifenylofosfiny
4.4.7. Chlorek benzylu z alkoholu benzylowego
4.4.8. Chlorek izobutylu z izobutanolu
4.4.9. Chlorek t-butylu z t-butanolu
4.4.10. 2-Chloro-2-fenylopropan z 2-fenylo-2-propanolu
4.4.11. 1,4-Dibromobutan z tetrahydrofuranu
4.4.12. NN-Dietylobenzamid z dietyloaminy i chlorku benzoilu
4.4.13. 2,4-Dinitrofenol z 2,4-dinitrochlorobenzenu
4.4.14. 2,4-Dinitrofenylohydrazyna z 2,4-dinitrochlorobenzenu
4.4.15. Eter allilowo-fenylowy z bromku allilu i fenolu
4.4.16. Eter n-butylowo-2-nitrofenylowy z o-nitrofenolu
4.4.17. Eter di-n-butylowy z n-butanolu
4.4.18. Eter metylowo-2-naftylowy z 2-naftolu
4.4.19. Fosforyn 1-decylo-o-fenylenu z bromofosforynu o-fenylenu
4.4.20. Fosforyn 3-metylobutylo-o-fenylenu z bromofosforynu o-fenylenu
4.4.21. Fosforyn 1-oktylo-o-fenylenu z bromofosforynu o-fenylenu
4.4.22. Glicyna z kwasu chlorooctowego
4.4.23. Kwas benzhydroksamowy z chlorku benzoilu i hydroksyloaminy
4.4.24. Kwas o-formylofenoksyoctowy z aldehydu salicylowego i kwasu bromooctowego
4.4.25. Kwas (2-naftoksy)-octowy z 2-naftolu
4.4.26. a-Metyloacetylooctan etylu z acetylooctanu etylu
4.4.27. p-Metyloanizol z p-metylofenolu
4.4.28. 2-Metylo-4-chloroheksan z 2-metylo-4-heksanolu
4.4.29. o-Nitroanizol z o-nitrofenolu
4.4.30. p-Nitroanizol z p-nitrofenolu
4.4.31. Tetrafluoroboran N-benzylopirydyniowy z tetrafluoroboranu N-benzylo-160 2,4,6trifenylopirydyniowego
4.5. Substytucja elektrofilowa
4.5.1. Acetofenon z benzenu
4.5.2, p-Aminoazobenzen z diazoaminobenzenu
4.5.3. Benzofenon z chlorku benzoilu i benzenu
4.5.4. p-Bromoacetanilid z acetanilidu
4.5.5. Bromobenzen z benzenu
4.5.6. 1-Bromonaftalen z naftalenu
4.5.7. t-Butylobenzen z izobutanolu i benzenu
4.5.8. 2,6-Dibromo-4-nitroanilina z p-nitroaniliny
4.5.9. 1,2-Dimetylo-4-t-butylobenzen z chlorku t-butylu i o-ksylenu
4.5.10. m-Dinitrobenzen z benzenu
4.5.11. 2,4-Dinitrochlorobenzen z chlorobenzenu
4.5.12. Keton n-butylo-fenylowy z benzenu i chlorku kwasu walerianowego
4.5.13. Kwas m-nitrobenzoesowy z kwasu benzoesowego
4.5.14. 2-Naftalenosulfonian sodu z naftalenu
4.5.15. p-Nitroacetanilid z acetanilidu
4.5.16. m-Nitroacetofenon z acetofenonu
4.5.17. Nitrobenzen z benzenu
4.5.18. m-Nitrobenzoesan metylu z benzoesanu metylu
4.5.19. p-Nitrobenzofenon z chlorku p-nitrobenzoilu
4.5.20. p-Nitro-t-butylobenzen z t-butylobenzenu
4.5.21. o- i p- Nitrofenole z fenolu
4.5.22. 1-Nitronaftalen z naftalenu
4.5.23. p-Nitrozofenol z fenolu
4.5.24. 1-Nitrozo-2-naftol z 2-naftolu
4.5.25. 2-Okso-(2H)-1-benzopiran-3-karboksylan etylu z aldehydu salicylowego
4.5.26. 2,4,6-Tribromoanilina z aniliny
4.5.27. 2,4,6-Tribromofenol z fenolu
4.6. Sole diazoniowe
4.6.1. 1-Azofenylo-2-naftol z aniliny i 2-naftolu
4.6.2. p-Bromoanizol z p-metoksyaniliny
4.6.3. Bromobenzen z aniliny
4.6.4. p-Bromo-t-butylobenzen z p-t-butyloaniliny
4.6.5. p-Bromotoluen z p-toluidyny
4.6.6. Chlorowodorek fenylohydrazyny z aniliny
4.6.7. Czerwień metylowa z kwasu antranilowego
4.6.8. Diazoaminobenzen z aniliny
4.6.9.m-Dibromobenzen z m-fenylenodiaminy
4.6.10. Fenol z aniliny
4.6.11. p-Jodoanizol z p-metoksyaniliny
4.6.12. 1-Jodonaftalen z 1-aminonaftalenu
4.6.13. Kwas bifenylo-2,2'-dikarboksylowy z kwasu antranilowego
4.6.14. Kwas o-jodobenzoesowy z kwasu antranilowego
4.6.15. p-Metylofenol z p-toluidyny
4.6.16. Oranż II (oranż ß-naftolowy) z 2-naftolu
4.6.17. Oranż metylowy z kwasu p-aminobenzenosulfonowego
4.6.18. 1,3,5-Tribromobenzen z 2,4,6-tribromoaniliny
4.6.19. 3,4,5-Tribromonitrobenzen z 2,6-dibromo-4-nitroaniliny
4.7. Związki magnezoorganiczne
4.7.1. 1,1-Difenyloetanol z octanu etylu:
4.7.2. 1-Fenylo-2-butanol z chlorku benzylu i propanalu
4.7.3. 1-Fenylo-2-metylo-2-propanol z chlorku benzylu i acetonu
4.7.4. 1-Fenylopropanol z propanalu
4.7.5. 2-Fenylo-2-propanol z acetonu i bromobenzenu
4.7.6. 2-Furylo-difenylometanol z furano-2-karboksylanu metylu
4.7.7. Ketal etylenowy 4,4-difenylo-4-butanol-2-onu z ketalu etylenowego acetylooctanu etylu
4.7.8. Kwas benzoesowy z bromobenzenu
4.7.9. Kwas fenylooctowy z chlorku benzylu
4.7.10. Kwas p-metylobenzoesowy z p-bromotoluenu
4.7.11. Kwas 1-naftoesowy z 1-bromonaftalenu
4.7.12. 1-(p-Metylofenylo)-1-propanol z p-bromotoluenu i propanalu
4.7.13. 5-Metylo-3-heksanol z propanalu i chlorku izobutylu
4.7.14. 3-Pentanol z propanalu
4.7.15. Trifenylometanol z benzoesanu metylu
4.7.16. Trifenylometanol z benzofenonu
4.8. Przegrupowania i reakcje różne
4.8.1. Aldehyd salicylowy z fenolu
4.8.2. 2-Allilofenol z eteru allilowo-fenylowego
4.8.3. p-Aminofenol z N-fenylohydroksyloaminy
4.8.4. Benzoilooctan etylu z 2-benzoiloacetylooctanu etylu
4.8.5. 4-Benzylideno-2-fenylo-5-oksazolon z N-benzoiloglicyny i aldehydu benzoesowego
4.8.6. 4-Benzylideno-2-metylo-5-oksazolon z N-acetyloglicyny i aldehydu benzoesowego
4.8.7. Benzyloamina z N-benzyloftalimidu
4.8.8. Bromofosforyn o-fenylenu z pirokatecholu
4.8.9. ß-Bromostyren z kwasu 1,2-dibromo-2-fenylopropionowego
4.8.10. N-Bromosukcynoimid z sukcynoimidu
4.8.11. Chlorowodorek p-aminoazobenzenu z p-aminoazobenzenu
4.8.12. 3,3-Difenylo-2-butanon z 2,3-difenylo-2,3-butanodiolu
4.8.13. 4,4-Difenylo-3-buten-2-on z ketalu etylenowego 4,4-difenylo-4-butanol-2-onu
4.8.14. 1,1-Difenyloetylen z 1,1-difenyloetanolu
4.8.15. 5,5-Difenylohydantoina z dibenzoilu
4.8.16. N-Fenylobenzamid z oksymu benzofenonu
4.8.17. 4-Fenylo-2-butanon z 2-benzyloacetylooctanu etylu
4.8.18. 1-Jododekan z fosforynu 1-decylo-o-fenylenu
4.8.19. 1-Jodo-3-metylobutan (jodek izoamylu) z fosforynu 3-metylobutylo-o-fenylenu
4.8.20. 1-Jodooktan z fosforynu 1-oktylo-o-fenylenu
4.8.21. Keton etylowo-metylowy z (a-metyloacetylooctanu etylu
4.8.22. Kwas antranilowy z ftalimidu
4.8.23. Kwas benzilowy z dibenzoilu
4.8.24. Kwas cyklopentanokarboksylowy z cyklopentano-dikarboksylanu dietylu
4.8.25. Kwas fenylopropynowy z 1,2-dibromo-2-fenylopropionianu etylu
4.8.26. Kwas pirogronowy z kwasu winowego
4.8.27. Kwas 4-winylobenzoesowy z bromku 4-karboksybenzylotrifenylofosfoniowego
4.8.28. Monobenzylofosforyn amonu z fosforynu difenylu
4.8.29. 2-Naftol z 2-naftalenosulfonianu sodu
4.8.30. p-Nitroanilina z p-nitroacetanilidu
4.8.31. m-Nitrobenzamid z m-nitrobenzoesanu metylu
4.8.32. 4-Okso-heptano-l,5-dikarboksylan di-n-propylu z kwasu 3-(2-furylo)propenowego
4.8.33. Pinakolina z pinakolu
4.8.34. Z i E-Stilben z chlorku benzylotrifenylofosfoniowego i aldehydu benzoesowego
4.8.35. Tetrafluoroboran N-benzylo-2,4,6-trifenylopirydyniowy z tetrafluoroboranu 2,4,6-trifenylopiryliowego
4.8.36. 1,2,3,4-Tetrahydrokarbazol z cykloheksanonu i chlorowodorku fenylohydrazyny
4.8.37. 2,4,5-Trifenyloimidazol z dibenzoilu

5. SKOROWIDZ RZECZOWY

6. PRZEPISY BiHP
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Buza Daniela, Sas Wojciech, Szczeciński Przemysław
W skrypcie przedstawiono w zwięzłej formie treść wykładu z chemii organicznej (kurs podstawowy) prowadzonego dla studentów Wydziału Chemicznego PW. Omówiono w nim między innymi budowę (w tym przestrzenną), ogólne właściwości oraz typowe reakcje najważniejszych klas związków organicznych. Ponadto przedstawiono schematy mechanizmów podstawowych reakcji z uwzględnieniem ich regio- i stereoselektywności. W osobnych rozdziałach zebrano i zilustrowano przykładami metody syntezy oraz zalecane przez IUP
Hermann Tadeusz W.
Chemia fizyczna jest przedmiotem, który przygotowuje studentów do poznania i zrozumienia tajników technologii i chemii leków, projektowania nowych lekó, farmakologii i biofarmacji, farmakokinetyki i farmacji klinicznej. Autorzy znani i cenieni wykładowcy na wydziałach farmaceutycznych róznych akademii i uniwersytetów medycznych w kraju i za granicą dołożyli wszelkich starań, aby wyczerpująco i przystępnie omówić podstawowe zagadnienia z zakresu chemii fizycznej, m.in.: * podstawy termodynamiki
Dzierzbicka Krystyna, Kołodziejczyk Aleksander
Niniejszy skrypt zawiera zakres materiału wykładowego od wiązań chemicznych, alkanów i cykloalkanów poprzez halogenki alkilowe, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery, epoksydy, tiole, s
Dzierzbicka Krystyna, Kołodziejczyk Aleksander
Część II obejmuje materiał poświęcony związkom zawierającym grupę karbonylową, opisano struktury z azotowymi grupami funkcyjnymi, a także cukry, aromatyczne związki heterocykliczne oraz związki zawierające fosfor
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Informacje
Przechowalnia - Pamiętaj

Podgląd ulubionych książek
PRZECHOWALNIA


Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
16,00 zł
38,00 zł
57,00 zł
23,00 zł
11,00 zł
14,00 zł
27,00 zł
37,00 zł
42,00 zł
26,00 zł
86,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
42038046


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.